Niemiecki nie tylko dla opiekunek.

      Haben Sie große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache? - Czy macie Państwo duże    trudności z językiem niemieckim? 
Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten will. - Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pracować w Niemczech. 
Jeżeli chcesz samodzielnie poznać język niemiecki w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w zakresie codziennych zdarzeń i sytuacji, to jest miejsce dla Ciebie!
Deutsch ist nichst schwert - Niemiecki nie jest trudny. Nicht war? - Prawda?
Das ist wahr. - To prawda.
Sprechen Sie deutsch ?

Ich bin Pole. - Jestem Polakiem.
Ich lebe in Polen. - Mieszkam w Polsce.
Sprichst du Deutsch? - Czy mówisz po niemiecku?
Ich spreche nich gut Deutsch - Nie mówię dobrze po niemiecku.
Ich spreche nur ein wenig Deutsch - Mówię po niemiecku tylko trochę.
Ja, ich spreche Deutsch - Tak, mówię po niemiecku .
Ich kann Deutsch und Englisch - Umiem po niemiecku i angielsku.
Ich lerne Deutsch. - Uczę się niemieckiego.
Sag das auf Deutsch. - Powiedz to po niemiecku.
Ich verstehe. - Rozumiem.
Jetzt verstehe ich.- Teraz rozumiem.
Ich verstehe nicht. - Nie rozumiem
Es tut mir leid, ich verstehe nicht. - Przykro mi, nie rozumiem.
Ich kann besser verstehen als sprechn. - Lepiej rozumiem, niż mówię.
Diese Sprache ist schwer zu erlernen. - Tego języka trudno się nauczyć.
Wo haben Sie Deutsch gelernt? - Gdzie pan(i) nauczyła się języka niemieckiego?
Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. - Nie mogę wymówić tego słowa.
Wie spricht man das aus?- Jak się to wymawia?
Können Sie polnisz, englisch, deutsch, russisch? ( polnysz, englysz) - Czy umie pan(i) po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku ?
Ich verstehe etwas russich. - Rozumiem trochę po rosyjsku.
Ich spresche etwas deutsch. - Mówie trochę po niemiecku.
Ich verstehe nicht.....- Nie rozumiem po..
Sprechen Sie polnisch? - Czy umie pan (i) po polsku?
Ich kann etwas deutsch. - Znam trochę język niemiecki.
Sag das auf Deutsch - Powiedz to po niemiecku.
Ich spreche kein Deutsch.- Nie mówię po niemiecku.
Fremdsprache - Język
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać

Wer sind Sie? - Kim Pani/Pan jest?

Ich bin Seniorenbetreuerin . Jestem opiekunką osób starszych.

Wie heißen Sie? -Jak się Pani nazywa?

Mein Name ist Monika Kowalska. - Nazywam się Monika Kowalska

Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten will. Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pracować w Niemczech.

Woher kommen Sie? - Skąd pani pochodzi?

Ich bin aus Polen.- Jestem z Polski.

Wie heißt das? Jak się to nazywa?
Wie heißt das auf Deutsch ? - Jak się to nazywa po niemiecku?
Wie heißt das Ding auf Deutsch ? - Jak się nazywa ta rzecz po niemiecku?
Wie heißt diese Dinge auf Deutsch ? - Jak się nazywają te rzeczy po niemiecku?
Entschuldigung, wie heißt das?- Przepraszam, jak się to nazywa?
Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt ? - Nie wiem, jak sie to nazywa po niemiecku.

Entschuldigen Sie, wie heißt diese Straße? - Przepraszam, jak nazywa się ta ulica?

Sprechen Sie bitte langsam - Proszę mówić powoli

Haben Sie Erfahrung in der Seniorenpflege?- Ja, ich habe schon Erfahrung als Seniorenbetreuerin.

Welche Personen haben Sie bereits betreut?

Wo finde ich einen Arzt? - Gdzie mogę znaleźć lekarza?

Ich muss zum Arzt gehen. - Muszę iść do lekarza.
Ich brauche einen Arzt. - Potrzebuję lekarza.
Rufen Sie einen Arzt! - Proszę wezwać lekarza.
Ich bin krank. - Jestem chory.
Ich habe Magenschmerzen. - Boli mnie żołądek.
Ich habe Fieber. - Mam gorączkę.
Hilfe! - Na pomoc!
Achtung! lub Vorsicht!
- Uwaga!
das Krankenhaus - szpital
die Apotheke - apteka
die Medikamente - lekarstwo 
Spricht hier jemand Polnisch? - Czy ktoś tu mówi po polsku?
Meine Papiere wurden gestohlen. - Skradziono mi dokumenty.   
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać

  leben – żyć, tu: mieszkać
  hier – tutaj
  Was sind Sie von Beruf?     Kim pan/pani jest z zawodu?
  kommen – przychodzić 

  kommen aus – pochodzić z

  antworten - odpowiadać
  finden - uważać, sądzić
  fragen - pytać
  lernen - uczyć się 

  ein bisschen – troszeczkę

  ich mag auch – lubię także 

  ganz gut – całkiem dobrze

  Ich glaube nicht. Nie sądzę.

das Ostern – Wielkanoc

Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina?
Um wie viel Uhr? - O której godzinie?
wann? - kiedy?
heute - dzisiaj
morgen - jutro
gestern - wczoraj
am Morgen - rano
am Nachmittag - po południu
Es ist 4 Uhr nachmittags. - Jest 4 po południu.
Montag - poniedziałek
Dienstag - wtorek
Mittwoch - środa
Donnerstag - czwartek
Freitag - piątek

Samstag - sobota

Sonntag - niedziela