Übung macht den meister. - Ćwiczenie czyni mistrza .

Niemiecki nie tylko dla opiekunek

      Haben Sie große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache? - Czy macie Państwo duże    trudności z językiem niemieckim? 
Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. - Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pracować w Niemczech. 
Deutsch ist nicht schwer - Niemiecki nie jest trudny. Nicht war? - Prawda?
Das ist wahr. - To prawda.

Jeżeli chcesz samodzielnie poznać język niemiecki w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w zakresie codziennych zdarzeń i sytuacji, to jest miejsce dla Ciebie!
Die Bundesrepublik Deutschland - Republika Ferderalna Niemiec
Die Nationalfahne : schwarz-rot-golden - Flaga narodowa: czarno-czerwono-złota
Die Fläche: 357 021 km kw. - Powierzchnia 
Die Einwohnerzahl: 80,2 Mio - Liczna mieszkańców : 80,2 mln
Die Hauptstadt: Berlin - Stolica: Berlin
Die Amtssprache: Deutsch - Język urzędowy : niemiecki
                              Die Währung: 1 Euro = 100 Cent - Waluta: 1 euro = centów
Sprechen Sie Deutsch ?

Ich bin Pole. - Jestem Polakiem.
Ich lebe in Polen. - Mieszkam w Polsce.
Sprichst du Deutsch? - Czy mówisz po niemiecku?
Ich spreche nich gut Deutsch. - Nie mówię dobrze po niemiecku.
Ich spreche nur ein wenig Deutsch. - Mówię po niemiecku tylko trochę.
Ja, ich spreche Deutsch. - Tak, mówię po niemiecku .
die Deutschkenntnisse - znajomość języka niemieckiego
Ich kann Deutsch und Englisch- Umiem po niemiecku i angielsku.
Ich lerne Deutsch. - Uczę się niemieckiego.
Sag das auf Deutsch- Powiedz to po niemiecku.
Ich verstehe. - Rozumiem.
Jetzt verstehe ich.- Teraz rozumiem.
Ich verstehe nicht. - Nie rozumiem
Es tut mir leid, ich verstehe nicht. - Przykro mi, nie rozumiem.
Ich kann besser verstehen als sprechen. - Lepiej rozumiem, niż mówię.
Diese Sprache ist schwer zu erlernen. - Tego języka trudno się nauczyć.
Wo haben Sie Deutsch gelernt? - Gdzie pan(i) nauczyła się języka niemieckiego?
Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. - Nie mogę wymówić tego słowa.
Wie spricht man das aus?- Jak się to wymawia?
auf Polnisch - po polsku
Können Sie polnisch, englisch, deutsch, russisch? 
( polnysz, englysz) - Czy umie pan(i) po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku ?
Ich verstehe etwas russich. - Rozumiem trochę po rosyjsku.
Ich spresche etwas deutsch. - Mówie trochę po niemiecku.
Ich verstehe nicht.....- Nie rozumiem po..
Sprechen Sie Polnisch? - Czy umie pan (i) po polsku?
Ich kann etwas Deutsch. - Znam trochę język niemiecki.
Sag das auf Deutsch - Powiedz to po niemiecku.
Ich spreche kein Deutsch.- Nie mówię po niemiecku.
Fremdsprache - Język obcy

Wer sind Sie? - Kim Pani/Pan jest?

Ich bin Seniorenbetreuerin . - Jestem opiekunką osób starszych.

Ich bin Altenpflegerin.- Jestem opiekunką osób starszych. 

Wie heißen Sie? -Jak się Pani nazywa?

Mein Name ist Monika Kowalska. - Nazywam się Monika Kowalska .

Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten will. Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pracować w Niemczech.

Woher kommen Sie? - Skąd pani pochodzi?

Ich bin aus Polen.- Jestem z Polski.

Wie heißt das? - Jak się to nazywa?
Wie heißt das auf Deutsch ? - Jak się to nazywa po niemiecku?
Wie heißt das Ding auf Deutsch ? - Jak się nazywa ta rzecz po niemiecku?
Wie heißen diese Dinge auf Deutsch ? - Jak się nazywają te rzeczy po niemiecku?
Entschuldigung, wie heißt das?- Przepraszam, jak się to nazywa?
Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt ? - Nie wiem, jak sie to nazywa po niemiecku.

Ich kann noch nicht so gut  Deutsch. - Jeszcze nie znam tak dobrze niemieckiego.

Entschuldigen Sie, wie heißt diese Straße? - Przepraszam, jak nazywa się ta ulica?

Sprechen Sie bitte langsam - Proszę mówić powoli

Haben Sie Erfahrung in der Seniorenpflege?- Czy ma Pani doświadczenie w opiece na seniorem?

Ja, ich habe schon Erfahrung als Seniorenbetreuerin.- Tak mam już doświadczenie w opiece nad seniorem.

Welche Personen haben Sie bereits betreut? - Jakimi pacjentami opiekowała się Pani?

Wo finde ich einen Arzt? - Gdzie mogę znaleźć lekarza? 

Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.
Das Zimmer ist sehr hell und hat zwei Fenster .- Pokój jest bardzo jasny i ma dwa okna.
Auf dem Fußboden liegt ein Teppich.- Na podłodze leży dywan.
Das Wohnzimmer ist gemütlich. - Pokój jest przytulny.
słownictwo do opisu
Reklama
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać

Kategorie występujace w gramatyce:

Internetowy kurs języka niemieckiego
KochamNiemiecki.pl - Darmowe lekcje muzyczne