das Adverb - Przysłówek

  Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy, możemy go jedynie stopniować.   Przysłówek czasu - Temporaladverbien: - wann? - kiedy?  -             vor kurzem - niedawno,                                          jetzt - teraz,                                           manchmal - niekiedy,                                          heute - dziś,               ...
czytaj więcej »

Rodzaje niemieckich zaimków

  W języku niemieckim rozróżnia się :     1. zaimki osobowe : das Personalpronomen                                             ich - ja,                                             du - ty,                                             er  - on,                                             sie&nbs...
czytaj więcej »

Zaimki pytające

Do zaimków pytających należą : wer? - kto? was? - co? welcher? - który? was für ein? - jaki?. Zaimki wer i was odmieniają się jedynie w liczbie pojedynczej.  Wer odnosi się do osób, w pozostałych przypadkach używamy zaimka was. Mianownik  Nominativ (kto?) wer? (co?) was? Dopelniacz  Genitiv (czyj?) wessen? Celownik  Dativ (komu?/czemu?) wem? Biernik Akkusativ (kogo?) wen ? (co?) was? Ważne jest, aby rozróżniać kiedy należy użyć zaimka pytającego welcher (który?),  a kiedy was für ein (jaki?). - welcher - który? używamy, kiedy pytamy o coś lub kogoś, ...
czytaj więcej »

Spójniki

Spójniki łączą ze sobą zdania lub części zdania.   1. Spójniki wymagające szyku prostego ( podmiot + orzeczenie). und - i,a denn - ponieważ oder - albo,lub,czy doch - jednak aber - ale sondern - lecz   2. Spójniki wymagające szyku przestawnego ( orzeczenie +podmiot)     dann - potem, następnie     sonst - inaczej, w przeciwnym razie     trotzdem - mimi to     deshalb/darum/deswegen - dlatego   3. Spójniki w zdaniach pobocznych, gdzie podmiot występuje bezpośrednio po spójniku,     a orzeczenie przniesione jest na koniec zdania.    dass - że    weil - ponieważ    da - ponieważ    damit - żeby, ażeby    wenn - jeśli, jeżel...
czytaj więcej »

Czasowniki zwrotne

sich waschen - myć sięsich kämmen - czesać sięsich rasieren - golić sięsich fühlen - czuć sięsich freuen - cieszyć sięsich treffen - spotykać sięsich unterhalten - rozmawiaćsich befinden - znajdować sięsich beeilen - spieszyć sięsich anziehn - ubierać sięsich vorstellen - przedstawić się Niemieckie czasowniki zwrotne pokrywają się z polskimi tylko częściowo.
czytaj więcej »

Czas Przeszły Prosty - Präteritum/ Imperfekt

    Czynności wyrażane przez Czas Przeszły Prosty mogą być ukończone bądź nie. Dzięki Präteritum Imperfekt można opowiedzieć, co się wcześniej wydarzyło, co ktoś robił w przeszłości. Ten czas używany jest przede wszystkim w opowiadaniach , sprawozdaniach czy też bajkach, tym samym również często w języku pisanym. Budowa zdania w czasie przeszłym jest taka sama, jak w czasie terażniejszym z tą róznicą , miejsce czasownika zajmuje odmieniony czasownik w czasie przeszłym.     Czasowniki posiłkowe „haben” lub „sein”:czasowniki „haben” i „sein” pełnią w czasie Perfekt funkcję orzeczenia i stoją na drugim miejscu w zdaniu , odmieniają się przez osoby .   machen = robić/zrobićich habe g...
czytaj więcej »

Czas zaprzeszły- Plusquamperfekt

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt  jest obecnie używany bardzo rzadko , zazwyczaj jedynie dla zasygnalizowania nierówności dwóch zdarzeń z przeszłości.Jedno wydarzenie odbyło się przed drugim wydarzeniem. Najczęściej stosuje się go w zdaniach okolicznikowych z nachdem. Wcześniejszą czynność wyrazimy w czasie zaprzeszłym Plusquamperfekt, a późniejszą w czasie przeszłym Imperfekt.  Plusquamperfekt tworzymy tak samo jak czas przeszły Perfekt: używając odpowiednio odmienionego czasownika posiłkowego haben lub sein, który stoi w zdaniu na drugim miejscu oraz Partizip II, który ma swoje miejsce na końcu zdania. Różnica polega jedynie na tym, że czasownik posiłkowy przybiera formę czasu przeszłego Präteritum, a zatem ha...
czytaj więcej »

Czas przeszły Perfekt - Das Perfekt

Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym składającym się z czasowników posiłkowych haben lub sein, które odmieniają się w czasie terazniejszym oraz imiesłowiu czasu przeszłego - Patrizip II. Czasowniki posiłkowe „haben” lub „sein”:  • czasowniki „haben” i „sein” pełnią w czasie Perfekt funkcję orzeczenia i stoją na drugim miejscu w zdaniu  • odmieniają się przez osoby    Czasu przeszłego Perfekt używa się z reguły w dialogach i rozmowach bezpośrednich. haben lub sein + Partizip II Wer hat dich angerufen ? - Kto do ciebie zadzwonił? Ich habe gestern schwer gearbeitet.- Wczoraj ciężko pracowałam. Ich bin nach Deutschland gefahren.- Pojechałam do Niemiec. Ich wohne in Berlin. - Mieszkam...
czytaj więcej »

Podstawowe czasowniki niemieckie.

haben – mieć bekommen – otrzymywać bringen – przynosić brauchen – potrzebować essen – jeść denken – myśleć fahren – jechać fragen – pytać sein - być meinen – uważaćmüssen - musieć mögen – lubićkennen - znaćlachen - śmiać się lesen – czytać leben – żyć liegen – leżeć lernen – uczyć siękommen - pochodzić nehmen – braćgehen - iść  geben – dawać glauben -wierzyćaufstehen aufszte-en - wstawać anfangen - zaczynaćwaschen /waszen/ – myć, prać kennen – znaćkämmen /kemen/ – czesać können - mócputzen...
czytaj więcej »

Zaimek nieosobowy - es, man

Zaimek nieosobowy es jest bardzo często używany w języku niemieckim.Oznacza nie tylko 3 osobę liczby pojedyńczej,  zastepuje rzeczownik rodzaju nijakiego np.:  Das buch ist teuer. Es kostet...   występuje również jako podmiot przed czasownikami wyrażajacymi odczucia i postrzeganie w sytuacjach, gdy osoba jest nieznana, np.: Es freut mich/uns... - Cieszy mnie/nasEs wird mir schlecht. - Robi mi się niedobrze. Es wird dunkel. - Robi się ciemno.Es klopft. - Słychać pukanie do drzwi. przed czasownikami wyrażąjacymi zjawiska przyrody: Es regnet. – Pada deszcz.Es schneit. - Pada śnieg.Es blitzt.- Błyska się.Es ist kalt. - Jest zimno. w wyrażeniach i zwrotach: Wie geht es dir? – Jak się masz?E...
czytaj więcej »

Liczba mnoga rzeczownika.

  Tworzenie liczby mnogiej w języku  niemieckim polega zazwyczaj na dodawaniu do rzeczownika w liczbie pojedynczej odpowiedniej końcówki: -e, -n, -en, -er lub -s. Istnieje jednak szereg wyjątków i nieregularności, których należy się nauczyć na pamięć. Czasem zdarza się na przykład, że rzeczownik ma taką samą formę w obydwu liczbach.W przypadku wielu rzeczowników w liczbie mnogiej nad samogłoską pojawia się tzw. przegłos: das Buch - książka  -  die Bücher das Blatt - liść die Blätter - liście der Koch (kucharz) die Köche (kucharze) Oto niektóre z reguł tworzenia liczby mnogiej: rzeczowniki w liczbie pojedynczej kończące się na spółgłoskę, w li...
czytaj więcej »

Die Negation - Przeczenie

W języku niemieckim zdania są zaprzeczane poprzez nein,  nicht,  kein,  keine   Przeczenie nein może wystapić jako wyraz samodzielny i zastąpić całe zdanie przeczące:  Lesen Sie? - Czy pan/i czyta?                - Nein - nie najczęściej jednak występuje przed zdaniem przeczącym, którego myśl wyraża : Kommst du ?- Czy przyjdziesz?                    - Nein , ich komme nicht. - Nie , nie przyjdę. Nicht  zaprzecza: - czasowniki - Er arbeitet nicht - On nie pracuje, - przysłówki, przymiotniki oraz wyrażenia rzeczownikowe i występuje wówczas przed wyrazem zaprzeczanym - Sie sing nicht gern...
czytaj więcej »

das ist – es ist – es gibt, - kiedy stosujemy ?

  „Das ist”  przedstawienie, określenie kogoś lub czegoś konkretnego : Das ist ein Buch.- To jest książka.Das ist mein Vater - To jest mój ojciec .Das ist eine Uhr. - To jest zegar.Das ist sein Auto. - To jest jego samochód.Das ist unsere Wohnung.- To jest nasze mieszkanie.    „Es ist”  opisuje stany i sytuacje. Es ist kalt .- Jest zimno.Es ist warm. - Jest ciepło.Es ist heiss .- Jest gorąco.Es ist hitzig. - Jest upalnie.Es ist frostig - Jest mroźnie.Es ist regnerisch .- Jest deszczowo.Es ist neblig. -jest mgliście.Es ist nett .- Jest miło.Es ist angenehm. - Jest przyjemnie.Es ist gesund die Milch zu trinkien. - Jest zdrowo pic ...
czytaj więcej »

Rodzajniki - określony i nieokreślony

Większość rzeczowników w języku niemieckim poprzedzona jest słówkiem, zwanym rodzajnikiem.Rodzajników nie tłumaczy sie na język polski. Istnieją dwa typy rodzajników: - rodzajnik nieokreślony - der unbestimmte Artikel - rodzajnik określony - der bestimmte Artikel Wyróżniamy następujące rodzajniki określone:der – dla rodzaju męskiego,die – dla rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej,das – dla rodzaju nijakiego.Rodzaj rzeczowników w języku niemieckim nie zawsze zgadza się z rodzajem rzeczowników w języku polskim:Singular - liczba pojedyńcza                               Plural - liczba mnogaDer Mann ist alt....
czytaj więcej »

Czas przyszły w języku niemieckim - Das Futur

     W języku niemieckim wyróżniamy dwa czasy, które odnoszą się do przyszłości (Futur I i Futur II). Aby utworzyć formy obydwu czasów przyszłych musimy znać odmianę czasownika posiłkowego „werden” (stawać się, będę): ich werdedu wirster/sie/es wirdwir werdenihr werdetsie/Sie werden Ich werde - będę Morgen werde ich in Warschau sein. - Jutro będę w Warszawie. Du wirst - będziesz Wo wirst du am Abend sein?- Gdzie będziesz wieczorem? Was wirst du am Sonntag machen?-----Ich werde ein Buch lesen. Was wird dein Bruder machen?........Er wird auf das Stadion gehen.Was wird deine Schwester machen?---Sie wird einen Brief schreiben. Was wird das Kind machen?....Es wird Ball spilen. Was werdet ihr machen?--------Wir werden unsere Freunde be...
czytaj więcej »

Zwroty przyimkowe

Przyimki są nieodmienną częścią mowy. W zdaniu występują zawsze w towarzystwie rzeczownika lub zaimka osobowego. an - przy, na (w pionie) hinter - za neben - obok über - nad zwischen - między auf - na ( w poziomie) in - w, do vor - przed unter - pod Typowe zwroty będące połączeniem przyimka i rzeczownika,   am Abend    -  wieczoremam Apparat  -  przy telefonie, przy aparacieam Bahnhof  - na dworcu kolejowym, obok dworca kolejowegoam Ende - na końcu, pod koniecam Fenster - przy oknie, obok okna, na oknie (firanka)am Herzen - na sercu (coś komuś leży)am Kiosk -  w kiosku , obok kioskuam Meer                nad morzemam ...
czytaj więcej »

Odmiana czasownika

Odmiana czasownika – zasady ogólne Czasowniki niemieckie odmienia się przez dodawanie do tematu czasownika końcówek osobowych, które zostały wyróżnione w poniższej odmianie. Temat czasownika znajdujemy odejmując od bezokolicznika końcówkę - en.Przykłady:kommen, studieren, kennen – tematy czasowników: komm, studier, kenn  Odmiana czasowników haben (mieć), sein (być), werden (stawać się) ich bin - ja jestem   du bist - ty jesteś     er/sie/es ist -  on/ona/ono jest   wir sind  -  my jesteśmyihr seid  -  wy jesteście  Sie/sie  sind -  Pan/Pani/Państwo/oni/ sąich habe - ja mam  du hast - ty masz&...
czytaj więcej »

Czasowniki z przyimkami

 Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wyrażenie przyimkowe. Ukazuje ono relacje między czynnością i przedmiotem albo między dwoma przedmiotami. Angst haben vor - bać się czegoś                                                                        aus         z, ze środka     teilnehmen an - brać udział w czymś                               &...
czytaj więcej »

Czasowniki modalne - die Modalverben

Czasowniki modalne, czyli czasowniki posiłkowe trybu pomagają określić sposób realizacji danej czynności. Drugi czasownik stoi zawsze na końcu zdania. W jezyku niemieckim wystepuje sześć czasowników modalnych.    können - móc, umieć, potrafićmüssen - musieć , konieczność, polecenie - ich muss- Wir müssen noch aufräumen. Du musst zu Hause bleiben. dürfen - mieć pozwolenie mögen - lubić wollen - życzenie, chęć , ochota, zamiar - ich will, du willst, er will - Ich will morgen nach Wien faren. Ich will einen Hund haben.sollen - mieć powinność   Czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika i tworzą z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w takim...
czytaj więcej »

Partykuła

W języku niemieckim używamy partykuł w celu nadania wypowiedzi więcej emocji, wzmocnieniu wypowiedzi, większej ekspresji.Aber – (ależ) określa zdziwienie, zaskoczenie     ------     Das ist aber teuer. Ależ to jest drogie. Eeben / Halt – (po prostu, właśnie) – nie ma innej możliwości, tak już jest, wtedy stosujemy eben/halt ---Die Kinder sind eben so!- Dzieci właśnie                                                                                                   &nb...
czytaj więcej »

zaimek dzierżawczy

 Zaimek dzierżawczy informuje o tym, czyja jest dana rzecz, do kogo należy, kto jest jej właścicielem (mój pies – mein Hund, twoje auto – dein Auto, jej fryzura – ihre Frisur, jego buty – seine Schuhe itp.). W języku niemieckim każdemu zaimkowi osobowemu odpowiada zaimek dzierżawczy oraz nie występuje uniwersalna forma „swój”,      R. męski I nijaki R. żeński I l.mn. ich      mein      meine du      dein      deine er      sein      seine sie      ihr      ihre es      sein      seine wir      unser   ...
czytaj więcej »

Czasowniki posiłkowe

Czasowniki  - sein (być),  werden (stawać się) i  haben (mieć) to tzw. czasowniki posiłkowe  w złożonych czasach przeszłch i przyszłch , jak na przykład w zdaniu: Ich habe das Buch gelesen. – Przeczytałem książkę. Er ist in Warschau geboren. - On urodził się w Warszawie.     Poniżej podaję wzór ich odmiany w czasie terażniejszym:                                  sein        być                          werden stawać się                                 &nb...
czytaj więcej »

Rzeczownik - liczba mnoga

das Buch - die Bücher der Kunde - die Kunden                                                           die Frau - die Frauen das Fenster - die Fenster der Bus - die Busse der Berg - die Berge die Tochter - die Töchter das Bild - die Bilder die Wand - die Wände die Straße - die Straßen der Tag - die Tage das Glas - die Gläser das Plakat - die Plakate der Brüder - die Brüder                                                  Mam...
czytaj więcej »

Czas terażniejszy

  Większość czasowników odmienia się według stałego schematu poprzez dodanie stałych końcówekkoniugacyjnych do tematu czasownika (tzn. odrzucając uprzednio końcówkę bezokolicznika "-en"):                                      trinken                                                          gehen                                                    kaufen             &...
czytaj więcej »

Fragesätze - Zdania pytające

  Najczęściej występującymi pytaniami w języku niemieckim są pytania zaczynające się od zaimka pytającego.Na pierwszym miejscu jest zaimek pytający, zaraz za nim czasownik w formie osobowej, a następnie pozostała część zdania. Ze względu na to, iż zaimki pytające w języku niemieckim zaczynają sie z reguły na literę "w", pytania, w których one występują, są nazywane  -  W- Fragen.    Czasownik musi występować na drugim miejscu.  - Beispiel: - na przykład . Wann machen Sie Urlaub? - Kiedy Państwo mają/ idą na urlop/ urlop? Was machst du hier? -  Co ty tutaj robisz?   Was machst du gern?  - Co lubisz robić?  Najczęściej używane zaimki pytające:   wer  - kto was - co     wo...
czytaj więcej »

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
- Tego trzeba sie nauczyć.

ich bin - ja jestem
du bist - ty jesteś
er,sie,es ist - on,ona,ono jest
wir sind - my jesteśmy
ihr seid - wy jesteście
sie/Sie sind - oni,one -są
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.

Wyszukiwarka