das ist – es ist – es gibt, - kiedy stosujemy ?

  „Das ist”  przedstawienie, określenie kogoś lub czegoś konkretnego : Das ist ein Buch.- To jest książka.Das ist mein Vater - To jest mój ojciec .Das ist eine Uhr. - To jest zegar.Das ist sein Auto. - To jest jego samochód.Das ist unsere Wohnung.- To jest nasze mieszkanie.    „Es ist”  opisuje stany i sytuacje. Es ist kalt .- Jest zimno.Es ist warm. - Jest ciepło.Es ist heiss .- Jest gorąco.Es ist hitzig. - Jest upalnie.Es ist frostig - Jest mroźnie.Es ist regnerisch .- Jest deszczowo.Es ist neblig. -jest mgliście.Es ist nett .- Jest miło.Es ist angenehm. - Jest przyjemnie.Es ist gesund die Milch zu trinkien. - Jest zdrowo pic ...
czytaj więcej »

Rodzajniki - określony i nieokreślony

  Wyróżniamy następujące rodzajniki określone:der – dla rodzaju męskiego,die – dla rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej,das – dla rodzaju nijakiego.Rodzaj rzeczowników w języku niemieckim nie zawsze zgadza się z rodzajem rzeczowników w języku polskim:Singular - liczba pojedyńcza                               Plural - liczba mnogaDer Mann ist alt.                                                Die  Männer  sind altDie Frau ist schön.               &nbs...
czytaj więcej »

Czas przyszły w języku niemieckim - Das Futur

     W języku niemieckim wyróżniamy dwa czasy, które odnoszą się do przyszłości (Futur I i Futur II). Aby utworzyć formy obydwu czasów przyszłych musimy znać odmianę czasownika posiłkowego „werden” (stawać się, będę): ich werdedu wirster/sie/es wirdwir werdenihr werdetsie/Sie werden Ich werde - będę Morgen werde ich in Warschau sein. - Jutro będę w Warszawie. Du wirst - będziesz Wo wirst du am Abend sein?- Gdzie będziesz wieczorem? Was wirst du am Sonntag machen?-----Ich werde ein Buch lesen. Was wird dein Bruder machen?........Er wird auf das Stadion gehen.Was wird deine Schwester machen?---Sie wird einen Brief schreiben. Was wird das Kind machen?....Es wird Ball spilen. Was werdet ihr machen?--------Wir werden unsere Freunde be...
czytaj więcej »

Budowa zdania niemieckiego.

  Pamiętajmy , że w zdaniu oznajmującym czasownik zawsze jest na drugim miejscu.   Ich besuche dich heute Abend.  -  Odwiedzę cię dzisiaj wieczorem.Der Lehrer erklärt den Schülern eine Übung. -  Nauczyciel objaśnia uczniom ćwiczenie.Gestern war ich mit meinem Bruder im Kino.-  Wczoraj byłam z moim bratem w kinie. Ich brauche dringend deine Hilfe. - Pilnie potrzebuję twojej pomocy.Samstags arbeite ich nicht. -  W soboty nie pracuję. Er kommt aus der Schule um 16 Uhr.  -On wróci ze szkoły o godzinie 16.   Czymś, co warto wyraźnie podkreślić jest fakt, że w odróżnieniu od języka polskiego, gdzie nie ma potrzeby użycia zaimka oso...
czytaj więcej »

Zwroty przyimkowe

Typowe zwroty będące połączeniem przyimka i rzeczownika,   am Abend    -          wieczoremam Apparat  -          przy telefonie, przy aparacieam Bahnhof  -         na dworcu kolejowym, obok dworca kolejowegoam Ende       -         na końcu, pod koniecam Fenster  -          przy oknie, obok okna, na oknie (firanka)am Herzen   -         na sercu (coś komuś leży)am Kiosk      -         w kiosku (Niemcy kupują gazety ‘przy kiosku’), obok kioskuam Meer                nad...
czytaj więcej »

Odmiana czasownika

Odmiana czasownika – zasady ogólne Czasowniki niemieckie odmienia się przez dodawanie do tematu czasownika końcówek osobowych, które zostały wyróżnione w poniższej odmianie. Temat czasownika znajdujemy odejmując od bezokolicznika końcówkę - en.Przykłady:kommen, studieren, kennen – tematy czasowników: komm, studier, kenn  Odmiana czasowników haben (mieć), sein (być), werden (stawać się) ich bin - ja jestem   du bist - ty jesteś     er/sie/es ist -  on/ona/ono jest   wir sind  -  my jesteśmyihr seid  -  wy jesteście  Sie/sie haben  -  Pan/Pani/Państwo/oni/one mająich habe - ja mam  du hast - ty masz...
czytaj więcej »

Czasowniki z przyimkami

 Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wyrażenie przyimkowe. Ukazuje ono relacje między czynnością i przedmiotem albo między dwoma przedmiotami. Angst haben vor - bać się czegoś                                                                        aus         z, ze środka     teilnehmen an - brać udział w czymś                               &...
czytaj więcej »

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne, czyli czasowniki posiłkowe trybu pomagaja okreslic sposób realizacji danej czynności. Drugi czasownik stoi zawsze na końcu zdania. W jezyku niemieckim wystepuje sześć czasowników modalnych.    können - móc, umieć, potrafićmüssen - musieć , konieczność, polecenie - ich muss- Wir müssen noch aufräumen. Du musst zu Hause bleiben. dürfen - mieć pozwolenie mögen - lubić wollen - życzenie, chęć , ochota, zamiar - ich will, du willst, er will - Ich will morgen nach Wien faren. Ich will einen Hund haben.sollen - mieć powinność   Czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika i tworzą z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w takim w...
czytaj więcej »

Partykuła

W języku niemieckim używamy partykuł w celu nadania wypowiedzi więcej emocji, wzmocnieniu wypowiedzi, większej ekspresji.ABER – (ależ) określa zdziwienie, zaskoczenie     ------     Das ist aber teuer. Ależ to jest drogie. EBEN / HALT – (po prostu, właśnie) – nie ma innej możliwości, tak już jest, wtedy stosujemy eben/halt ---Die Kinder sind eben so! Dzieci właśnie                                                                                                    ...
czytaj więcej »

zaimek dzierżawczy

 Zaimek dzierżawczy informuje o tym, czyja jest dana rzecz, do kogo należy, kto jest jej właścicielem (mój pies – mein Hund, twoje auto – dein Auto, jej fryzura – ihre Frisur, jego buty – seine Schuhe itp.). W języku niemieckim każdemu zaimkowi osobowemu odpowiada zaimek dzierżawczy oraz nie występuje uniwersalna forma „swój”,      R. męski I nijaki R. żeński I l.mn. ich      mein meine du      dein deine er      sein seine sie      ihr ihre es      sein seine wir      unser unsere ihr      euer eure sie      ihr ihre Sie   &n...
czytaj więcej »

Czasowniki posiłkowe

Czasowniki  - sein (być),  werden (stawać się) i  haben (mieć) to tzw. czasowniki posiłkowe  w złożonych czasach przeszłch i przyszłch , jak na przykład w zdaniu: Ich habe das Buch gelesen. – Przeczytałem książkę. Er ist in Warschau geboren. - On urodził się w Warszawie.     Poniżej podaję wzór ich odmiany w czasie terażniejszym:                                  sein        być                          werden stawać się                                 &nb...
czytaj więcej »

Rzeczownik - liczba mnoga

das Buch - die Bücher der Kunde - die Kunden                                                           die Frau - die Frauen das Fenster - die Fenster der Bus - die Busse der Berg - die Berge die Tochter - die Töchter das Bild - die Bilder die Wand - die Wände die Straße - die Straßen der Tag - die Tage das Glas - die Gläser das Plakat - die Plakate der Brüder - die Brüder                                                  Mam...
czytaj więcej »

Czas terażniejszy

  Większość czasowników odmienia się według stałego schematu poprzez dodanie stałych końcówekkoniugacyjnych do tematu czasownika (tzn. odrzucając uprzednio końcówkę bezokolicznika "-en"):                                      trinken                                                          gehen                                                    kaufen             &...
czytaj więcej »

Fragesätze - Zdania pytające

  Najczęściej występującymi pytaniami w języku niemieckim są pytania zaczynające się od zaimka pytającego.Na pierwszym miejscu jest zaimek pytający, zaraz za nim czasownik w formie osobowej, a następnie pozostała część zdania. Ze względu na to, iż zaimki pytające w języku niemieckim zaczynają sie z reguły na literę "w", pytania, w których one występują, są nazywane  -  W-Fragen.    Czasownik musi występować na drugim miejscu.  - Beispiel: - na przykład . Wann machen Sie Urlaub? - Kiedy Państwo mają/ idą na urlop/ urlop? Was machst du hier? -  Co ty tutaj robisz?   Was machst du gern?  - Co lubisz robić?  Najczęściej używane zaimki pytające:   wer  - kto was - co     wo ...
czytaj więcej »

Czas Przeszły Prosty - Präteritum Imperfekt

    Czynności wyrażane przez Czas Przeszły Prosty mogą być ukończone bądź nie. Dzięki Präteritum Imperfekt można opowiedzieć, co się wcześniej wydarzyło, co ktoś robił w przeszłości. Ten czas używany jest przede wszystkim w opowiadaniach , sprawozdaniach czy też bajkach, tym samym również często w języku pisanym. Czynności wyrażane przez ten czas mogą być dokonane, jak i niedokonane.   Czasowniki posiłkowe „haben” lub „sein”:czasowniki „haben” i „sein” pełnią w czasie Perfekt funkcję orzeczenia i stoją na drugim miejscu w zdaniu , odmieniają się przez osoby .   machen = robić/zrobićich habe gemacht = ja zrobiłem/zrobiłam             du hast gemacht = ty zrob...
czytaj więcej »

Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.
słowo na dzisiaj:
to musieć
ich muss
du musst
er, sie, es muss
wir müssen
ihr müsstsie, 
Sie müssen
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać