Czas przyszły w języku niemieckim - Das Futur

     W języku niemieckim wyróżniamy dwa czasy, które odnoszą się do przyszłości (Futur I i Futur II). Aby utworzyć formy obydwu czasów przyszłych musimy znać odmianę czasownika posiłkowego „werden” (stawać się): ich werdedu wirster/sie/es wirdwir werdenihr werdetsie/Sie werden Was wirst du am Sonntag machen?-----Ich werde ein Buch lesen. Was wird dein Bruder machen?........Er wird auf das Stadion gehen.Was wird deine Schwester machen?---Sie wird einen Brief schreiben. Was wird das Kind machen?....Es wird Ball spilen. Was werdet ihr machen?--------Wir werden unsere Freunde besuchen. Werden sie zu Hause sein?----Ja sie werden bestimmt zu Hause sein.
czytaj więcej »

Budowa zdania niemieckiego

  Pamiętajmy , że w zdaniu oznajmującym czasownik zawsze jest na drugim miejscu.   Ich besuche dich heute Abend.     Odwiedzę cię dzisiaj wieczorem.Der Lehrer erklärt den Schülern eine Übung.     Nauczyciel objaśnia uczniom ćwiczenie.Gestern war ich mit meinem Bruder im Kino.     Wczoraj byłam z moim bratem w kinie. Ich brauche dringend deine Hilfe.     Pilnie potrzebuję twojej pomocy.Samstags arbeite ich nicht.     W soboty nie pracuję. Er kommt aus der Schule um 16 Uhr.     On wróci ze szkoły o godzinie 16.   Czymś, co warto wyraźnie podkreślić jest fakt, że w odróżnieniu od języka polskiego, g...
czytaj więcej »

Odmiana czasowników nieregularnych

     Odmiana czasowników nieregularnych - przykłady  Infinitiv 3. Person Präsens 1./3. Person Präteritum 3. Person Perfekt backen bäckt backte/buk hat gebacken befehlen befiehlt befahl hat befohlen beginnen beginnt begann hat begonnen bewegen bewegt bewog hat bewogen biegen biegt bog hat/ist gebogen bieten bietet bot hat geboten binden bindet band hat gebunden bitten bittet bat hat gebeten bleiben bleibt blieb ist geblieben braten brät briet hat gebraten brechen bricht brach hat/ist gebrochen brennen brennt brannte hat gebrannt bringen bringt brachte hat gebracht denken denkt dachte hat gedacht empfehlen empfieh...
czytaj więcej »

Zwroty przyimkowe

Typowe zwroty będące połączeniem przyimka i rzeczownika,   am Abend    -          wieczoremam Apparat  -          przy telefonie, przy aparacieam Bahnhof  -         na dworcu kolejowym, obok dworca kolejowegoam Ende       -         na końcu, pod koniecam Fenster  -          przy oknie, obok okna, na oknie (firanka)am Herzen   -         na sercu (coś komuś leży)am Kiosk      -         w kiosku (Niemcy kupują gazety ‘przy kiosku’), obok kioskuam Meer                nad...
czytaj więcej »

Odmiana czasownika

Odmiana czasownika – zasady ogólne Czasowniki niemieckie odmienia się przez dodawanie do tematu czasownika końcówek osobowych, które zostały wyróżnione w poniższej odmianie. Temat czasownika znajdujemy odejmując od bezokolicznika końcówkę - en.Przykłady:kommen, studieren, kennen – tematy czasowników: komm, studier, kenn  Odmiana czasowników haben (mieć), sein (być), werden (stawać się) ich bin - ja jestem   du bist - ty jesteś     er/sie/es ist -  on/ona/ono jest   wir sind  -  my jesteśmyihr seid  -  wy jesteście  Sie/sie haben  -  Pan/Pani/Państwo/oni/one mająich habe - ja mam  du hast - ty masz...
czytaj więcej »

Czasowniki z przyimkami

 Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wyrażenie przyimkowe. Ukazuje ono relacje między czynnością i przedmiotem albo między dwoma przedmiotami. Angst haben vor - bać się czegoś                                                                        aus         z, ze środka     teilnehmen an - brać udział w czymś                               &...
czytaj więcej »

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne, czyli czasowniki posiłkowe trybu pomagaja okreslic sposób realizacji danej czynności. Drugi czasownik stoi zawsze na końcu zdania. W jezyku niemieckim wystepuje sześć czasowników modalnych.    können - móc, umieć, potrafićmüssen - musieć , konieczność, polecenie - ich muss- Wir müssen noch aufräumen. Du musst zu Hause bleiben. dürfen - mieć pozwolenie mögen - lubić wollen - życzenie, chęć , ochota, zamiar - ich will, du willst, er will - Ich will morgen nach wien faren. Ich will einen Hund haben.sollen - mieć powinność   Czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika i tworzą z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w takim w...
czytaj więcej »

Partykuła

W języku niemieckim używamy partykuł w celu nadania wypowiedzi więcej emocji, wzmocnieniu wypowiedzi, większej ekspresji.ABER – (ależ) określa zdziwienie, zaskoczenie     ------     Das ist aber teuer. Ależ to jest drogie. EBEN / HALT – (po prostu, właśnie) – nie ma innej możliwości, tak już jest, wtedy stosujemy eben/halt ---Die Kinder sind eben so! Dzieci właśnie                                                                                                    ...
czytaj więcej »

zaimek dzierżawczy

 Zaimek dzierżawczy informuje o tym, czyja jest dana rzecz, do kogo należy, kto jest jej właścicielem (mój pies – mein Hund, twoje auto – dein Auto, jej fryzura – ihre Frisur, jego buty – seine Schuhe itp.). W języku niemieckim każdemu zaimkowi osobowemu odpowiada zaimek dzierżawczy oraz nie występuje uniwersalna forma „swój”,      R. męski I nijaki R. żeński I l.mn. ich mein meine du dein deine er sein seine sie ihr ihre es sein seine wir unser unsere ihr euer eure sie ihr ihre Sie Ihr Ihre Zaimki dzierżawcze w celowniku: R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga meinemdeinemseinemihremunseremeuremihremIhrem meinerdeinerseinerih...
czytaj więcej »

Czasowniki posiłkowe

Czasowniki  - sein (być),  werden (stawać się) i  haben (mieć) to tzw. czasowniki posiłkowe. Oprócz swojego podstawowego znaczenia pełnią także rolę pomocniczą w tworzeniu niektórych czasów. Poniżej podaję wzór ich odmiany w czasie terażniejszym:                                  sein           (być)                          werden (stawać się)                                  haben (mieć) ja -                    ...
czytaj więcej »

Rzeczownik - liczba mnoga

das Buch - die Bücher der Kunde - die Kunden                                                           die Frau - die Frauen das Fenster - die Fenster der Bus - die Busse der Berg - die Berge die Tochter - die Töchter das Bild - die Bilder die Wand - die Wände die Straße - die Straßen der Tag - die Tage das Glas - die Gläser das Plakat - die Plakate der Brüder - die Brüder                                                  Mam...
czytaj więcej »

Czas terażniejszy

  Większość czasowników odmienia się według stałego schematu poprzez dodanie stałych końcówekkoniugacyjnych do tematu czasownika (tzn. odrzucając uprzednio końcówkę bezokolicznika "-en"):                                      trinken                                                          gehen                                                    kaufen             &...
czytaj więcej »

Fragesätze - Zdania pytające

   W języku niemieckim występują 3 rodzaje zdań pytających. Najczęściej występującymi pytaniami w języku niemieckim są pytania zaczynające się od zaimka pytającego. -  W-FragenNa pierwszym miejscu jest zaimek pytający, zaraz za nim czasownik w formie osobowej, a następnie pozostała część zdania:    Czasownik musi występować na drugim miejscu. Beispiel: ( na przykład). Wann machen Sie Urlaub? - Kiedy Państwo mają/ idą na urlop/ urlop? Was machst du hier? -  Co ty tutaj robisz?   Was machst du gern?  - Co lubisz robić?  Najczęściej używane zaimki pytające:   wer           was          wo          wohin        wem     &...
czytaj więcej »

Czas Przeszły Prosty - Präteritum Imperfekt

     Czynności wyrażane przez Czas Przeszły Prosty mogą być ukończone bądź nie. Dzięki Präteritum Imperfekt można opowiedzieć, co się wcześniej wydarzyło, co ktoś robił w przeszłości. Ten czas używany jest przede wszystkim w opowiadaniach , sprawozdaniach czy też bajkach, tym samym również często w języku pisanym.   Czasowniki posiłkowe „haben” lub „sein”: • czasowniki „haben” i „sein” pełnią w czasie Perfekt funkcję orzeczenia i stoją na drugim miejscu w zdaniu • odmieniają się przez osoby     machen = robić/zrobićich habe gemacht = ja zrobiłem/zrobiłam             du hast gemacht = ty zrobiłeś/zrobiłaśer hat gemacht = on zrobiłsie hat gemacht = on...
czytaj więcej »