Reklama

Czas terażniejszy

 

Większość czasowników odmienia się według stałego schematu poprzez dodanie stałych końcówek
koniugacyjnych do tematu czasownika (tzn. odrzucając uprzednio końcówkę bezokolicznika "-en"):


                                     trinken                                                          gehen                                                    kaufen 
                                          pić                                                               iść                                                        kupić/ować


ich                  -e             trinke                                                             gehe                                                       kaufe 
du                  -st             trinkst                                                             gehst                                                      kaufst
er/sie/es          -t             trinkt                                                               geht                                                       kauft
wir                 -en           trinken                                                            gehen                                                    kaufen
ihr                  -t              trinkt                                                               geht                                                       kauft

sie                 -en            trinken                                                            gehen                                                    kaufen

 

 Czasowniki posiłkowe: haben, werden i sein


haben- mieć        sein- być           werden- zostać


ich              habe          bin werde 
du               hast          bist wirst 
er/sie/es      hat            ist wird 
wir              haben        sind werden
Ihr               habt          seid werdet
sie
Sie             haben         sind werden


 

 

  Präsens, to Czas Teraźniejszy Prosty w języku niemieckim.

 

- Er liest das Buch.-  on czyta książkę 
- Er tanzt im Park . - on tańczy w parku
- Sie sitzt auf der Bank   (ona siedzi na ławce)  
- Er ist krank -  on jest chory 
Sie hat schnupfen - ona ma katar
- Er ist schwach - on jest słaby  

- Er wohnt seit zwei Jahren in Hamburg -  on mieszka od dwóch lat w Hamburgu
- Er ist in Warschau geboren-  on urodził się w Warszawie
- Sie arbeitet seit einem Jahr in Poznań (ona pracuje od roku w Poznaniu)
- Heute gehen wir ins Theater .(dzisiaj idziemy do teatru)
- Er schreibt mir ganz sicher (on na pweno do mnie napisze)
- Morgen gehen wir tanzen  (jutro pójdziemy tańczyć)

- Ich habe heute Geburtstag . (ja mam dzisiaj urodziny)
- Ich bin krank .  (jestem chora)

 

 Czasowniki nieregularne (unregelmässige Verben) odmieniają się jak regularne, czyli dodaje się do tematu odpowiednie końcówki, ale oprócz tego zachodzi jeszcze w osobach "du" i "er/sie/es" pewna zmiana.


a) a = ä


        fahren (jechać)
        schlafen (spać)
        laufen (biegać)
        fangen (łapać)
        waschen (myć)


b) e = i
sprechen (mówić)
werfen (rzucać)
essen (jeść)
helfen (pomagać)
*nehmen (brać)


c) e = ie
sehen (widzieć/patrzeć)
lesen (czytać)


Ich                     fahre      schlafe       spreche        werfe       nehme          esse         sehe        lese
Du                     fährst     schläfst      sprichst        wirfst       nimmst         isst           siehst      liest
Er/sie/es            fährt       schläft       spricht          wirft         nimmt           isst           sieht        liest      
Wir                    fahren    schlafen     sprechen       werfen     nehmen        essen        sehen      lesen  
Ihr                     fahrt       schlaft        sprecht         werft       nehmt           esst          seht         lest  
Sie/sie              fahren     schlafen     sprechen       werfen    nehmen         essen        sehen      lesen               

 

1. Odmiana czasowników słabych (nie zmieniają w czasie teraźniejszym samogłoski rdzennej) w czasie teraźniejszym (Die Konjugation des Verbs)


Czasowniki zwrotne


   Czasowniki zwrotne to te czasowniki, które występują z zaimkiem zwrotnym sich (się). W języku polskim zaimek zwrotny ma jedną formę niezależnie od osoby. Niewątpliwym utrudnieniem dla osób uczących się języka niemieckiego będzie więc to, że w języku niemieckim sich ma, w zależności od osoby, różne formy. Odmiana ta wygląda następująco:


sich freuen - cieszyć się
ich freue mich 
du freust dich 
er
sie
es freut sich sie

wir freuen uns

 ihr freut euch 
Sie freuen sichOto najczęściej używane niemieckie czasowniki zwrotne:

sich fühlen czuć się
sich treffen spotykać się
sich unterhalten rozmawiać
sich befinden znajdować się
sich lohnen opłacać się
sich beeilen śpieszyć się
sich erholen wypoczywać
sich setzen siadać
sich treffen spotykać się
sich vorstellen przedstawiać się
sich interessieren (für) interesować się
sich entschuldigen (für) usprawiedliwiać się
sich verspäten spóźniać się
sich verabschieden (von) pożegnać się
sich beschäftigen (mit) zajmować sięNależy pamiętać, iż czasownik zwrotny w języku niemieckim nie zawsze jest czasownikiem zwrotnym w języku polskim.

Meine Mutter kocht gern Suppen - Moja mama lubi gotować zupy.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.