Reklama

Czas zaprzeszły- Plusquamperfekt


Czas zaprzeszły Plusquamperfekt  jest obecnie używany bardzo rzadko , zazwyczaj jedynie dla zasygnalizowania nierówności dwóch zdarzeń z przeszłości.Jedno wydarzenie odbyło się przed drugim wydarzeniem.

Najczęściej stosuje się go w zdaniach okolicznikowych z nachdem.

Wcześniejszą czynność wyrazimy w czasie zaprzeszłym Plusquamperfekt, a późniejszą w czasie przeszłym Imperfekt. 


Plusquamperfekt tworzymy tak samo jak czas przeszły Perfekt: używając odpowiednio odmienionego czasownika posiłkowego haben lub sein, który stoi w zdaniu na drugim miejscu oraz Partizip II, który ma swoje miejsce na końcu zdania. Różnica polega jedynie na tym, że czasownik posiłkowy przybiera formę czasu przeszłego Präteritum, a zatem hatte lub war.


Plusquamperfekt = hatte/sein + Partizip II.


« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.