Reklama

Czasowniki rozdzielnie złożone


W języku niemieckim występuje sporo czasowników rozdzielnie złożonych, które składają się przedrostka oraz z czasownika właściwego. W bezokoliczniku stanowią jeden wyraz, a w formie osobowej dzielą się , a przedrostek przechodzi na koniec zdania. Na przykład:


aufstehen – wstawać ,
gdzie auf- jest przedrostkiem , stehen rdzeniem  


             Ich stehe um 7 Uhr auf. – Wstaję o godzinie siódmej.


staubsaugen - odkurzać       Ich sauge staub. - Odkurzam.

abwaschen – zmywać          Ich wasche ab. - Zmywam (naczynia).


Do przedrostków, od których najczęściej zaczynają się czasowniki rozdzielnie złożone należą: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, nach-, statt-, teil-, unter-, vor-, weg-, zu-, zurück-,zusammen-.

przedrostek jest akcentowany i ma samodzielne znaczenie.


Przykładowe czasowniki rozdzielnie złożone:
aufmachen  - otwierać
teilnehmen  - brać udział
zurückfahren -  jechać z powrotem, wracać
abreisen - wyjeżdzać

anrufen - dzwonić

einladen - zapraszać   -  Ich lade ein.

fernsehen - oglądać telewizje


W języku niemieckim istnieje również wiele czasowników, które mogą  przypominać czasowniki rozdzielnie złożone, jednak nierozdzielne
.

Należą do nich czasowniki z przedrostkami.:


emp-, miss-, ver-, zer-, ge-, be-, ent-, er-.
Na przykład:
empfehlen  - polecać
misstrauen  - nie ufać
gehören  - należeć

 

Kategorie wpisu: Czasowniki niemieckie
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.