Reklama

das Adverb - Przysłówek

 

Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy, możemy go jedynie stopniować.

 
Przysłówek czasu - Temporaladverbien:

- wann? - kiedy?  -             vor kurzem - niedawno,
                                         jetzt - teraz, 
                                         manchmal - niekiedy,
                                         heutedziś, 
                                         abends- wieczorami, 
                                         nach oben,nach     
                                         unten - na,w górę/na,w dół
- wie langie?- jak długo?    langedługo,
                                         stundenlang - godzinami,
                                         monatelangmiesiącami 
                                         ein Jahr - rok
                                         eine Woche - jeden tydzień

- seit wann? - od kiedy? (w przypadku pytania o przeszłość) - seit dem Winter - od zimy,
                                                                                           seit einem Jahr - od roku,
                                                                                           seit heute - od dzisiaj,
                                                                                           seit dem Morgen - od rana,
- ab wann? - od kiedy?( w przypadku pytania o przyszłość)
 
- bis wann? - do kiedy?
- wie oft -  jak często? -       oft - często,
                                          seltenrzadko,
                                          niemalsnigdy
                                          manchmal - czasami
                                          stündlich - co godzinę
                                          wöchentlich - co tydzień
                                          meistens - najczęsciej, zazwyczaj 
                                          immer - zawsze
                                          jedens Mal - za każdym razem
                                          jederzeit - o każdej porze
                                          zweimal - dwa razy
                                          einmal - raz

 

Przysłówek miejsca - Lokaladverbien:


- wo? - gdzie?                    hier - tutaj ,

                                         überall - wszędzie,

                                         dort - tam, 

                                         hinten - z tyłu,

                                         rechtsz prawej strony
- wohin? - dokąd?              dorthin - tam w tamtym kierunku,

                                         heimdo domu,

                                         nirgendwohin -  nigdzie
- woher? - skąd?                nirgendwoher - znikąd,

                                         hierher - tutaj


Przysłówek sposobu - Modaladverbien :


wie? - jak?

auf welche Weise? - w jaki sposób?: sehr - bardzo, gern - chętnie, fast - prawie

 

Końcówki przysłówka w stopniu wyższym i najwyższym przypominają końcówki przymiotnika. 

W stopniu wyższym jest to końcówka -er, w stopniu najwyższym -sten, dodatkowo w stopniu najwyższym przed przysłówkiem pojawia się słówko am. Z niektórych jednosylabowych przysłówków możemy również utworzyć nieco inną formę stopnia najwyższego: bez am, z końcówką -stens, na przykład:
schnell + schneller + am schnellsten/schnellstens - szybko – szybciej – najszybciej

 

Do przysłówków odmieniających się  nieregularnie należą :
gut - dobrze
hoch - wysoko
- nahe - blisko
viel - dużo. 

 

Przysłówki pytające stoją z reguły na początku zdań pytających. 
Są to tzw. w-słowa: wo, woher, wohin, wann, wie, warum.
Przysłówki pytające :
Wo bist du gewesen?-  Gdzie byłeś ?
Woher kommst du?-  Skąd pochodzisz?
Wohin fahren wir? - Dokąd jedziemy?
Wann wird sie kommen? - Kiedy ona przyjedzie?
Wie willst du das anstellen? - Jak chcesz to zrobić?
Warum bist gestern nicht gekommen? - Dlaczego wczoraj nie przyjechałeś? 
Wieso kannst du nicht einmal pünktlich sein? - Dlaczego nie możesz chociaż raz być punktualnie?
Wofür hast du dich entschieden? - Na co się zdecydowałeś?
Wonach strebst du? - Do czego zmierzasz?
Womit bist du gefahren? - Czym jechałeś?
Wovon willst du leben? - Z czego zamierzasz żyć?
 
 


« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.