Reklama

Rodzaje niemieckich zaimków

 

W języku niemieckim rozróżnia się :

 

 

1. zaimki osobowe : das Personalpronomen


                                            ich - ja,

                                            du - ty,

                                            er  - on,

                                            sie - ona,

                                            es  - ono,

                                            wir - my, 

                                            ihr - wy,

                                            sie  - oni, one,

                                            Sie - pan, pani

2. zaimek zwrotny:

                                           sich się, sobie, siebie


                                           zaimek zwrotny sich odnosi się tylko do podmiotu i używany jest tylko w                                                      trzeciej osobie liczby  pojedynczej i mnogiej oraz w formie grzecznościowej.np.


                                           Er hat sich gefreut.  Cieszył się.

                                           Sie haben sich gesehen.  Oni (one) widzieli (widzały) się.

                                           Sie haben sich mit ihm gesehen.  Pan (pani) widział (widziała ) się z nim.


3. zaimki dzierżawcze:

                                           mein mój,dein twój, sein jego, ihr jej, unser nasz, euer wasz, ihr ich,

                                           Ihr pana pani.

4. zaimki wskazujące:

                                          derdieser ten, jener tamten,derselbe ten sam, derjenige ten, solcher                                                      taki, selbst, selber sam.

5. zaimki pytające:

                                          wer? kto?, was? co? welcher? który?, was für ein? który?, jaki?, co za?

6. zaimki względne:

                                          der,  welcher który wer kto, was co.

7. zaimki nieokreślone :

                                         man ( nie ma odpowiednika polskiego), jedermann każdy, jeder każdy,

                                         jemand ktoś, niemand nikt, etwas coś, nichsts nic, alle wszyscy,

                                         manche niektórzy, einige   niektórzy, keiner żaden.

8. zaimek bezosobowy:

                                        es to,ono
       

Tagi wpisu: zaimki
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.