Reklama

Dla opiekunek ; die Seniorenbetreuung - Opieka nad osoba starszą

 

Altenpflege - opieka nad seniorem

Ich bin Betreuerin.- Iś bin betrojerin - Jestem opiekunką.

Ich bin Pflegerin.- Iś bin pflegerin - Jestem opiekunką.

Ich bin Seniorenbetreuerin . - Jestem opiekunką osób starszych.

Ich bin Krankenschwester.- Jestem pielęgniarką.yś byn krankenszfestea

Ich arbeite in einem Krankenhaus. - Pracuję w szpitalu.

Ich habe schon in Deutschland gearbeitet.- Iś habe fryjer in dojczland gearbajtet - Pracowałam już wcześniej w Niemczech.

Haben Sie Erfahrung in der Seniorenpflege? - Haben Zi   Erfarung in der Seniorenpflejge?Ma Pani doświadczenie w opiece nad starszymi ludźmi?

Ich habe schon Erfahrung als Seniorenbetreuerin. - Iś habe szon Erfarung als Zeniorenbetrojerin Mam już doświadczenie jako opiekunka osób  starszych.

Welche Personen haben Sie bereits betreut? - Welsie Perzonen haben Zi berajc betrojt ? - Kim się Pani do tej pory opiekowała? 

Haben Sie einen Führerschein? - Czy ma Pan/i prawo jazdy?

Seit wann haben Sie der Führerschein? -  Zajt wan haben zi di fjurerszajn?Od kiedy ma Pani prawo jazdy?

Bitte buchstabieren Sie Ihren Namen! - Byte buchsztabiren zi iren namen. - Proszę przeliterować swoje nazwisko !

 

 

=====================================================================================

             

 

======================================================================================

 

Wie fühlen Sie sich heute? - wi fylen zi ziś hojte?Jak się Pani czuje dzisiaj?

Mir geht es gut/schlecht - mija gejt es gut/szleśt - Czuję się dobrze/źle.

Ich fühle mich nicht besonders.iś fyle miś niśt bezonders.- Nie czuję się najlepiej.

Alles ist heute in Ordnung. Ales ist hojte in ordnunk.- Wszystko dziś w porządku.

Ich fühle mich schwach.Iś fyle miś szwach.- Czuję się słabo.

Was tut Ihnen weh? - Was tut inen we? - Co Pana/Panią boli?

Haben Sie chronische Krankheiten? - Czy cierpi Pan na przewlekłe choroby? 

 

===================================================================================

 

 

Was soll ich machen? - Co mam zrobić?

Ich bin Nichtraucherin. - Jestem osobą niepalącą.

Darf ich hier mein Handy aufladen? - Czy mogę tu podłączyć moją komórkę, żeby się ładowała?

Wann fahren Sie nach Polen? - Kiedy jedziesz do Polski? - Wan faren Zi nach Polen ?

Im Sommer mag ich in der Garten arbeiten. - Latem lubię pracować w ogrodzie - Im zoma mag iś in de garten arbajten

Nach dem Essen rufe ich nach Polen an. - Nach dem essen rufe iś nach polen an. Po posiłku zadzwonię do Polski.

Gestern hatte ich Kopfschmerzen, heute fühle ich mich schon besser.-  Wczoraj bolała mnie głowa,dzisiaj czuję się już lepiej.  

Wie sollen die Medikamente dosiert werden? - Jak należy dawkować lekarstwa?- Wi zolen di Medikamente  dozirt werden? 

Nichts ist los - Nic sie nie stało. 

 

=====================================================================================

 

Sind Sie müde?  - zynd zi myde ? - Czy jest Pani zmęczona? 

Möchten Sie sich ausruhen?myśten zi ziś aus-rułen - Czy chce Pani odpocząć? 

Möchten Sie schon ins Bett gehen? myśten zi szon ins bet gejen? -  Czy chce Pani już pójść spać? 

Kiedy idziesz spać? Wan gejst du szlafen - Wann gehst du schlafen?  

Ich kann nicht schlafen. - Nie mogę spać. 

Soll ich etwas lüften?- zol iś etfas luften? - Czy przewietrzyć pokój?  

Ich gehe schlafen.- Idę spać. 

Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken? – zol iś inen das kysen cureśt-ruken? - Czy poprawić Pani poduszkę? 

Ich decke Sie mit der Wolldecke zu. -iś deke zi myt der wol-deke cuOkryję Pana/Panią kocem. 

Haben Sie gut geschlafen?- haben zi gut geszlafen? - Czy dobrze Pan/Pani spała?  

Ich helfe Ihnen beim Aufstehen.- iś helfe inen bajm auf-sztejen - Pomogę Pani wstać.

         

 
 

======================================================================================

 

Ich muss auf die Toilette. - iś mus auf di tojlete - Muszę pójść do toalety. 

Entschuldigung, wo ist die Toilette? - Przepraszam, gdzie jest toaleta? 

Wollen Sie die Toilette benutzen?wolen zi di tojlete benucen Czy chce Pan skorzystać z toalety? 

Bitte helfen Sie meinem Vater beim Rasieren und Waschen. - Bite helfen zi majnem fater bajm raziren unt waszen.-Proszę pomóc mojemu tacie przy goleniu i myciu się.

Ich helfe Ihnen die Haare föhnen und kämmen.- Pomogę Pani wysuszyć włosy i uczeszę.Iś helfe inen di hare fynen unt kemen.
Bitte, setzen Sie sich, ich kreme Ihnen die Füsse ein.- Proszę usiąść, nakremuję Panu stopy. - bite, zecen zi ziś, iś kreme inen di fuze ajn. 

die Körperpflege - pielęgnacja ciała 

die Vollzeitpflege - opieka na pełny etat 

waschen - myć

Zaehne putzen- myć zęby

anziehen - ubierać

sich anziehen - ubierać się
ausziehen - rozbierać
Das Haar kämen- uczesać włosy

sich kämmen - czesać się
rasieren - ogolić

sich rasieren - golić się
Beim Essen helfen - pomagać przy jedzeniu
schneiden- kroić
Windeln wechseln- zmieniać pieluchy

viel Freude bereiten - sprawiać wiele radości

sich fühlen - czuć się

Die Urinpfanne reichen- podawać basen
Auf die Toilette bringen- zaprowadzić do toalety
Medikamente verteilen- podać lekarstwa
Zum Arzt bringen- zaprowadzić do lekarza

Im Haus helfen – pomagać w domu

den Müll wegbringen – wynosić śmieci
Staub saugen – odkurzać
den Tisch decken – nakryć do stołu 

die Arbeit antreten – stawić się w pracy 

kochen- gotować 

aufräumen- sprzątać
Wäsche waschen- prać
Waesche hängen- wieszać pranie
Bügeln- prasować
Einkaufen- robić zakupy
Putzen - sprzątać
Den Teppich klopfen- trzepać dywan
Staubsaugen- odkurzać
Den Staub wischen- wycierać kurze
Fenster putzen - myć okna
Schnee wegräumen- odśnieżać
Rechnungen bezahlen - płacić rachunki
Im Garten arbeiten - pracować w ogródku 

klopfen auf den Tisch - pukać w stół 
sich räuspern - chrząkać 
berühren - dotykać 
mit dem Finger auf jemanden zeigen - pokazywać kogoś palcem 
sich mit dem Finger an die Schläfe tippen -  pukać się w skroń 
mit dem Kopf nicken - kiwać głową 
den Kopf schütteln - kręcić głową 
mit der Hand winken  - machać ręką 
mit dem Finger schnippsen  - pstrykać palcami

das Dekubitalgeschwür - das dekubital-geszwyr - odleżyna 

ein Medikament geben - Ajn medikament gejben - Podawać lekarstwo    

raz/ dwa/ trzy razy dziennie – ajnmal, cwajmal, drajmal tegliśeinmal, zweimal, dreimal täglich    

vor, nach dem Essen - przed, po jedzeniu – for, nach dem essen  

während des Essen - podczas posiłku – wejrend des essen 

alle sechs Stunden eine Tablette einnehmen -  jedna tabletka co 6 godzin –- alle zechs sztunden ajne tablette ajnnejmen 

eine Spritze bekommen - dostawać zastrzyk- ajne szpryce bekomen

Den Puls messen - mierzyć puls   dejn puls mesen

die Temperatur messen - Mierzyć temperaturę - di temperatur mesen

Frau Szulc, ich messe den Blutdruck/ die Temperatur - Pani Szulc, zmierzę ciśnienie/temperaturę. frał myler, iś mese den blut-druk/ di temperatur

Sie haben hohen/niedrigen Blutdruck. - Ma Pani wysokie/niskie ciśnienie. - zi haben hoen/nidrigen blut-druk

Ich mache Ihnen gleich den Verband.  - Zaraz zrobię Pani opatrunek.- iś mache inen glajś den fer-bant 

Wo ist die Binde? - Gdzie jest bandaż? - wo ist di bind

die Nagel schneiden - Obcinać paznokcie - di nagel sznajden

die Anti-Dekubitus-Matratze - Materac przeciwko odleżynom di anti-dekubitus-matrace

der Umschlag - okład, kompres –  der umszlak 

die Krücke - Kule (do chodzenia) - di kryke

der Rohlstuhl - wózek inwalidzki – der rol-sztul

Ich brauche ein Zimmer mit Rollstuhlzugang -  Potrzebuję pokój z wjazdem dla wózka inwalidzkiego.

Jetzt aber schnell! - No to szybko!

Ist das Essen fertig? - Czy jedzenie jest gotowe?

Ich helfe Ihnen beim Essen.- Pomogę Panu /i przy posiłku. –  iś helfe inen bajm esen

Etwas zum Trinken geben  - Podawać coś do picia. – etfas cum trynken gejben

Soll ich Sie füttern? - Czy mam Pana/ią nakarmić? - zol iś zi fytern

Kommen Sie gleich zurück? – Czy wróci Pani zaraz?

Frau Nowak, ich rufe den Notarzt / Rettungsdienst an. - Pani Nowak, zadzwonię po lekarza/pogotowie. Frał Nowak, iś rufe den notarct/retunks-dinst an .

Frau Nowak ist schon zu Hause und kommt zu Kräften.- Pani Nowak jest już w domu i nabiera sił. -  frał Nowak ist szon cu hałze unt komt ci kreften.

Bitte sagen Sie, was Ihnen fehlt? - Byte zagen zi, was inen fejlt. - Proszę powiedzieć co Panu/Pani dolega?

Ich habe Herzklopfen.- iś habe herc-klopfen - Mam kołatanie serca.

Ich habe Muskelkrämpfe.- iś habe muszel-krempfe - Mam skurcze mięśni.

Meine Rücken tun mir weh. Ich habe Rückenschmerzen.majne ruken tum mija we. Iś habe ruken-szmercen -Bolą mnie plecy. 

Ich habe Gelenkschmerzen. - iś habe gelenk-szmercen Bolą mnie stawy.

Ich kann nur schlecht atmen. iś kann nur szleśt atmen -Źle mi się oddycha 

Mir ist warm/kalt. - mija ist warm/kalt.- Jest mi ciepło/zimno. 

Ich habe Fieber.- Iś habe fiberMam gorączkę.

Ich habe Schüttelfrost. iś habe szutel-frost. - Mam dreszcze. 

Ich schwitze sehr. - Iś szwice zeja - Bardzo się pocę. 

Meine Haut juckt. - majne hałt jukt. - Swędzi mnie skóra.

Ich habe Ausschlag.- Iś habe aus-szlagMam wysypkę.   

Möchten Sie sich hinsetzen/hinlegen?- Czy chce Pani usiąść/ położyć się? myśten zi ziś hin-zecen/hin-legen?

Ich brauche dringend deine Hilfe.- Pilnie potrzebuję twojej pomocy 

Ist es hier nicht zu warm/zu kalt? -  Czy nie jest tu za gorąco/za zimno?- ist es hija niśt cu warm/kalt

Das Kissen unter den Kopf legen. - Podkładać poduszkę pod głowę - Das kysen unter den kopf legen

jemandem einen Gefallen tun - sprawić komuś przyjemność

Soll ich Ihnen die Zeitung/das Buch vorlesen? - Poczytać Pani/Panu gazetę/ książkę?-zol iś inen di cajtunk/das buch for-lejzen

Legen Sie sich bitte auf die Seite.- Proszę odwrócić się na bok. - legen zi ziś auf di zajte

Proszę się wyprostować. - Richten Sie sich bitte auf. riśten zi ziś bite auf

Gehen wir jetzt spazieren? - gejen wija ject szpaciren? - Wyjdziemy teraz na spacer?

Nun gehen wir spazieren. - Teraz pójdziemy na spacer. -nun gejen wija szpaciren

Brauchen Sie Ihre Brille/ Ihren Stock? - Potrzebuje Pani okularów/laski? Brałchen zi ire bryle/iren sztok?

Am Arm führen - Prowadzić pod ramię - am arm fyren

Ich wechsle Ihnen Pampers.- iś weksle inen pampers - Zmienię Pani pampersa.

das Medikament schlucken - Przyjmować (spożywać) lekarstwo- das medikament szluken

10 Tropfen Arznei geben.- Podawać 10 kropli leku - cejn tropfen arcnaj gejben

Lodówka jest pusta - Der Kühlschrank ist leer  Der kulszrank yst lea .

Am Samstagvormittag gehe ich in die Stadt einkaufen. - W sobotę przed południem idę do miasta na zakupy - Am Zamstagformittag geje iś in di sztad ajnkałfen

Możesz jechać autem - Sie können auch Auto fahren.- Zi kynne ałch auto faren

Dziękuję, nieźle, mam tylko duży apetyt. - Danke, nicht schlecht, ich habe nur großen Hunger.- Danke, niśt szleśt. Iś habe nua grosen hunga/

To zaraz zrobię Pani (Panu) śniadanie - So mache ich Ihnen gleich das Frühstuck. / Zo mache iś inen glajś das frysztyk 

Przyjdzie dzisiaj moja córka? - Kommt heute meine Tochter? / Komt hojte majne tochter 

Nie, dzisiaj nie, może jutro.- Nein, heute nicht, vielleicht Morgen! / Najn, hojte niśt, fillajśt morgen

Po południu idę do apteki. - Am Nachmittag gehe ich in die Apotheke / Am nachmittag geje iś in di apoteke

W piątek jedziemy do lekarza. - Am Freitag fahren wir zum Arzt. / Am frajtag faren wija zum arzt

tydzień – die Woche  di woche

co tydzień – jede Woche - jede woche

za tydzień – in einer Woche / in ajner woche

tydzień temu – vor einer Woche / for ajner woche

Mam zły (dobry) tydzień. – Ich habe schlechte (gute) Woche. / iś habe szleśte(gute) woche

weekend - das Wochenende / das wochenende

miesiąc - der Monat / monat 

Am nächsten Monat - w następnym miesiącu - im nechsten Monat

na początku miesiąca - Anfang des Monats  anfang des monats

pod koniec miesiąca - Ende des Monats / ende des monats /

rok – das Jahr - das jar

początek - der Anfang  der anfang

koniec - das Ende / das ende

Fernsehprogramm - program telewizyjny

W Weekend robimy wycieczkę do Berlina. - Am Wochenende machen wir einen Ausflug nach Berlin / Am wochenende machen wija ajnen ausflug nach belin

Śniadanie jemy o 8.00. - Um acht Uhr essen wir das Frühstuck. / Um acht uła essen wija das frysztyk 

Dzisiaj jemy troszkę później. - Heute essen wir ein bisschen später. / Hojte essen wija ejn bisszen szpejta 

O której chciałaby Pani (Pan) dzisiaj zjeść kolację? - Um wie viel Uhr möchten Sie heute das Abendbrot essen?  Um wi fil uła mysten Zi hojte das abendbrot essen

Dzisiaj o 6.00 przyjdzie Pani (Pana ) córka. - Um sechs Uhr kommt heute Ihre Tochter. Um zechs uła kommt hojte ire tochter.

To jest około 10 minut piechotą . - Es ist ungefähr 20 Minuten zu Fuß. / Es yst ungefer cwanciś minuten zu fuz /

W następną sobotę. - Am nächsten Samstag. / Am nechsten Zamstag /

Kiedy znowu wrócisz? - Wann kommen Sie wieder?

Jeszcze dokładnie nie wiem. Za dwa albo trzy miesiące. - Ich weiß noch nicht genau. In zwei oder drei Monaten. / Iś wajs noch niśt genał. In cwaj oder draj monaten 

Wann gehen wir in die Kirche ?.- Wan gejen wija in di kirsie - Kiedy idziemy do Kościoła?

einen Besuch machen - złożyć wizytę

Możemy już iść. - Wir können schon gehen.  Wija kynen szon gejen 

Kiedy je Pani (Pan) obiad? - Wann essen Sie zu Mittag. / Wan essen zi cu mittag 

Zaraz zjem. - Ich esse gleich. / Is esse glajś 

Za 20 minut przyjdzie lekarz - In zwanzig Minuten kommt der Arzt. / In cwanciś minuten komt der Arct. 

Wann stehen Sie auf?  Wan sztejen zi ałf. - Kiedy Pani (Pan) wstaje?

Wstaję bardzo wcześnie. Już o 5.00. - Ich stehe sehr früh. Schon um 5 Uhr. / Iś szteje zea fry. Szon um fynf uła

Idę po wiadomościach. - Ich gehe nach den Nachrichten. / Iś geje nach den nachriśten

Jak długo mam czekać? - Wie lange soll ich warten? / Wi lange zol iś warten 

Kommen Sie gleich zurück? – Czy wróci Pani zaraz?

Chwila, muszę jeszcze do toalety. To nie potrwa długo. - Augenblick, ich muss nur auf die Toilette. Das dauert nicht lange. / Ałgenblik, iś mus nua ałf di tojlete. Das dałert niśt lange.

Od kiedy? Ab wann? / Ab wan / Dot. przyszłości

Mam wolne od godziny 20. - Ab 20 Uhr habe ich Freizeit. / Ab cwanciś uła habe iś frajzajt.

Od kiedy możesz wyjechać do Niemiec. - Ab wann koennen Sie nach Deutschland fahren? / Ab wan kynen zi nach dojczland faren.

Od kiedy? Seit wann? / zajt wan / Dot. przeszłości

Od wczoraj. - Seit gestern! - Zajt gestern.

chwila – einen Augenblick - ajnen ałgenblik

chwila einen Moment - ajnen moment

nigdy – nie, niemals ni, nimals

rzadko – selten  zelten

często – oft  oft

czasami – manchmamanśmal

częściej – öfter  yfter

zawsze – immer  imma

zaraz – gleich  glajś

później – später  szpejta

późno – spät - szpejt

już – schon - szon

Bitte warten Sie einen Augenblick - Byte warten zi ajnen ałgenblik  - Proszę poczekać jedną chwilę.

Przygotuję Pani (Panu) zaraz śniadanie. - Ich bereite Ihnen gleich das Frühstuck.-  Iś berajte inen glajś frysztuk.

Badanie nie trwa długo, tylko 5 minut. - Die Untersuchung dauert nicht lange, nur fünf Minuten.- Di unterzuchung dałert niśt lange, nua fynf minuten

Teresa przygotowuje zawsze coś fajnego do jedzenia. - Teresa bereitet immer etwas Tolles zum Essen.-/ Tereza berajtet imma etwaz tolles zum frysztyk

Zaraz nakryję do stołu. - Gleich decke ich den Tisch. Glajś deke iś den tisz

Jetzt gehen wir schlafen. Ject gejen wija szlafen  - Teraz idziemy spać

Haben Sie gut geschlafen? - Dobrze Pani spała?

właśnie – gerade

Właśnie to wyczyściłam. – Ich habe es gerade geputzt. Iś habe es gerade gepuct

wkrótce – bald  bald

Wkrótce przyjdą Pani (Pana) dzieci. - Bald kommen Ihre Kinder  Bald komen ire kinda.

Jest już późno. Musimy iść do domu. - Es ist schon spät. Wir müssen nach Hause gehen. Es yst szon szpejt. Wija myssen nach hałze gejen

Zweimal täglich kommt meine Tochter -.Dwa razy dziennie przychodzi moja córka . Cwajmal tegliś komt majne tochta

Trzy razy dziennie bierze Pani (Pan) te tabletki. - Dreimal täglich nehmen Sie diese Tabletten ein.- Drajmal tegliś nejmen Zi dise tableten ajn

Während das Essen sprechen wir immer über das Wetter. - Podczas posiłku zawsze rozmawiamy o pogodzie -  Wejrend des essen szpresien wija imma yber das weta.

 

 

  

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Lucia 10:42, 22 lipca 2013

  Super strona szkoda że wcześniej jej nie znalazłam.Dziękuję:)Lucia.

  Odpowiedz
 • Jolanta 18:36, 20 września 2013

  Dobra strona dla opiekunek

  Odpowiedz
 • Jolanta 8:11, 28 września 2013

  Zuzanna poszukaj dobrze na tej stronie wszystko jest .

  Odpowiedz
 • Gość 17:57, 13 listopada 2013

  super strona i ci co pisza

  Odpowiedz
 • ula 19:19, 2 sierpnia 2015

  Iwona jak jechałam 1 raz to mnie koleżanka pocieszła tak:trinken,essen znasz to co ci wiecej trzeba ,była masakra :-)dobrze komuś tak mówic a co innego stanąc oko w oko z pdp 2 raz było lepiej i tak spędziłam z pdp 2,5 roku ale cały czas się douczałam ,miałam o tyle trudniej,że w tamtych rejonach mowią dialektem,ale dałam radę ,bo musiałam.Jak ktoś musi to da radę pozdrawiam do odważnych świat należy,a my takie jesteśmy

  Odpowiedz
 • ela 18:40, 17 stycznia 2014

  Super strona.Udostępnijcie więcej wiadomości.

  Odpowiedz
 • Maria 10:22, 22 stycznia 2014

  Witam super strona prosimy o więcej sieniorzy tez chca się uczyć.

  Odpowiedz
 • juras 12:20, 31 stycznia 2014

  Bardzo pomocne rozwiązanie. Czy istnieje takie pomocne rozwiązanie tematu dla innych zawodów np stolarza lub pracownika budowlanego?

  Odpowiedz
 • Krystyna 18:19, 27 lutego 2014

  Nic nowego nie napiszę. SUPER strona. Cieszę się, że ją znalazłam. Jak mówią: lepiej późno niż wcale. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • elzbieta 15:32, 2 marca 2014

  mozna sie duzo nauczyc ela

  Odpowiedz
 • marylka 22:47, 8 marca 2014

  super stronka ,ja także chciałabym nauczyć się tego języka ,nie jest łatwo ale ktos mi kiedyś powiedział ,ze 5-10 słówek dziennie i utrwalać !

  Odpowiedz
 • Danuta 23:39, 27 marca 2014

  Danuta mam 62 lata pracuje w opiece w Niemczech , ucze si z czego sie da ,ta strona jest SUPER SUPER SUPER --- NIGDY NIE JEST ZA POZNO NA NAUKE

  Odpowiedz
 • agata 0:53, 31 sierpnia 2014

  a ja sie ucze ale cos mi ciezko wchodzi,tez mysle o opiece bo pola mam dosc

  Odpowiedz
 • barbara 10:09, 3 kwietnia 2014

  super, nowe wyzwanie

  Odpowiedz
 • Gabrysia 13:53, 7 kwietnia 2014

  Super strona !!!!!

  Tylko kochani czy stąd coś można wydrukować ?

  Odpowiedz
 • Beata Ignaczak 22:11, 16 sierpnia 2014

  Bardzo przydatna strona,dużo umiałam,ale najważiejsze to systematyczne powtarzanie sobie.

  Odpowiedz
 • Liliana 21:25, 24 września 2014

  Beata, nic lepszego dawno nie widziałam :)

  Odpowiedz
 • Halina 20:42, 23 października 2014

  Spisałam sobie każde słowo.Brakuje mi konwersacji krótkimi zdaniami.Bardzo przydatne.Może się nauczę,choć mam 68 lat.Radzę jeszcze zakupić 1000 słówek i......zakuć !Powodzenia !Halina Sławska

  Odpowiedz
 • ela 22:19, 31 października 2014

  JAK DLA MNIE TO SUPER DOBRY DLA OPIEKUNEK

  Odpowiedz
 • Gosia 11:10, 18 listopada 2014

  super strona

  Odpowiedz
 • Janina 21:00, 27 listopada 2014

  aby się nauczyć trzeba wytrwałości i osłuchania się tego języka.trzeba rozmawiać choć wiemy, że dobrze nie mówimy.z czasem będzie lepiej choć nie lekko.strona super.Dziękuję

  Odpowiedz
 • Wiesia 16:47, 10 stycznia 2015

  długo uczyłam się sama przez translator gogle,zanimktoś mi powiedział o tej stronie jest super szkoda,że tak póżno znalazłam

  Odpowiedz
 • ula 21:04, 11 stycznia 2015

  witam bardzo fajna strona potrzebna w codziennym zyciu opiekunek dziekuje za takie strony
  wdzieczna wszystkim za takie strony Ula

  Odpowiedz
 • krystyna 19:59, 26 stycznia 2015

  mam 53 lata ;zaczynam sie uczyc niemieckiego od dziś,nie wiem czy mi sie uda. zyje w stresie bo za 2 miesiace jade na 3 tygodnie opiekowac babcie

  Odpowiedz
 • Beata 21:16, 3 lutego 2015

  Witam. Mam zamiar zacząć uczyć się niemieckiego. Dziś znalazłam tą stronę i widzę, że jest dość ciekawa. Mam duży zapał, ale chyba mniej umiejętności. Nie wchodzi mi do głowy (kiedyś próbowałam). Mam 49 lat i wielki strach przed nauką tego języka. Co do drukowania, to ja skopiowałam całą stronę, przerzuciłam do Worda, poukładałam druki i zapisałam sobie w notatkach i tak będę robić z każdym materiałem. A potem sobie wydrukuje.

  Odpowiedz
 • Beata 20:30, 4 lutego 2015

  Witam. Obecnie pracuję, ale nie wiem co będzie dalej. W razie czego chciałabym jechać do Niemiec jako opiekunka i chcę poduczyć sie niemieckiego. Zaczęłam się trochę uczyć, ale szczerze to nie wiem od czego powinnam tak naprawdę zacząć. Mam trochę materiałów, ale wszystko mi się miesza. Może któraś z Pań mi podpowie, od czego zaczęły naukę. Czy od słówek powinnam,czy to co jest tutaj na stronie po kolei mam się uczyć.? A może gramatykę? POMOCY !!!

  Odpowiedz
 • Ania 17:27, 10 marca 2015

  witam , ja od roku pracuje jako opiekunka ,tez jestem samoukiem,ciężko było ale jakoś poszło, ale do rzeczy; bynajmniej ja zaczęłam się uczyc od tych dwóch podstawowych czasowników haben i sein czyli mieć i być to bardzo ważne,non stop są w mowie.
  potem przydatne czasowniki do opieki np; wstawać brać chodzić jeść zażywać chcieć itd.
  wszystkie te czasowniki nauczyć sie trzeba odmieniać w osobach.
  potem zaczęłam się uczyc trochę słówek ,przeważnie do opieki, trochę zdań takich jak tu są na tej stronie,(bardzo dobra i przydatna strona)dużo jest też na stronach różnych agencji,
  polecam też oglądanie w tv kanałów niemieckich, wiem ze to czarna magia ale osłuchujemy się obcym językiem , żeby potem ,,coś'' zrozumień jak już będziemy w pracy.

  Odpowiedz
 • emilka 23:34, 19 marca 2015

  gratuluję odwagi,tez sie ucze sama ,słówek,krótkich zdań ale bardzo się obawiam,że na miejscu okaże się że nie rozumie czego chcą i oczekują wiec póki co nie wiem jak to będzie powodzenia

  Odpowiedz
 • Ania 11:40, 11 maja 2015

  Niemieckie rodziny są wyrozumiałe i dobrze wiedzą że opiekunki nie mówią biegle i często duzo nie rozumieją ,dlatego nie ma co się przejmować za zaś ,uczyć sie słówek i słuchać programy niemieckie -bardzo pomagają ale trzeba poznawać słownictwo.

  Odpowiedz
 • EWA 12:43, 3 marca 2015

  Dużo przydatnych zwrotów w pracy opiekunek.Cieszę się że znalazłam tą stronę.Fajne filmiki. Też jestem 50+ i nauka języka nie jest już łatwa.Super.Pozdrawiam wszystkich zapracowanych opiekunów.EWA

  Odpowiedz
 • ala 17:23, 9 marca 2015

  fajna strona bo nie zabardzo umiem czytać a tutaj jest jak się czyta jest naprawde przydatna i będe często tu zaglądać znam podstawowo niemiecki a jestem opiekunką i lepiej se radze jak zaglądam to moge powiedzieć co chcę fajna sprawa a babcia też lubi się ze mnie śmiać jak się staram i troche mylę ale rozmawiam z nią i jest że sama mówi do mnie pałza lernen i dalej się uczę pomocne takie strony.

  Odpowiedz
 • EWA 16:25, 22 marca 2015

  Ewa 50+. Strona super , jeżeli ja się trochę nauczyłam to znaczy że każdy może,trwałości i powodzenia

  Odpowiedz
 • krystyna 12:51, 23 kwietnia 2015

  fakt strona super pozdrawiam

  Odpowiedz
 • sanderka 13:22, 2 maja 2015

  przyjechałam do frankfurtu 1 miesiąc temu bez języka jestem opiekunką daje rade dzis odkryłam tą strone jest super może sie naucze podstaw

  Odpowiedz
 • Iwona 20:54, 16 czerwca 2015

  Witaj sanderka, powiedz proszę jak udało Ci się znaleźć pracę bez języka? Może jakieś namiary? Byłabym wdzięczna. Pozdrawiam . Iwona

  Odpowiedz
 • danuta 14:17, 16 listopada 2015

  Witam,uczę też tego języka bo chce wyjechać ale bardzo sie boje czy dam rade a przez jaką agencje wyjechałaś możesz mi napisać więcej jak tam jest wiem ze to wszystko zależy na kogo się trafi mój adres kubackadanuta@interia.pl

  Odpowiedz
 • Krystyna 9:52, 8 maja 2015

  Super strona . Dziękuję.

  Odpowiedz
 • jolanta 12:23, 17 maja 2015

  super strona nawet ja taka tępa do nauki kumam nawet ha ha dzieki komus za takową strone jolanta

  Odpowiedz
 • Ewa 9:16, 25 maja 2015

  Bardzo jestem zadowolonaO:-) super strona właśnie jestem w pracy i z niej korzystam :-) polecam

  Odpowiedz
 • piel. 13:21, 16 czerwca 2015

  Strona jest super! Dzięki wielkie :-)

  Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama