Reklama

Dla opiekunek ; die Seniorenbetreuung - Opieka nad osoba starszą


Altenpflege - opieka nad seniorem

Ich bin Betreuerin.- Iś bin betrojerin - Jestem opiekunką.

Ich bin Pflegerin.- Iś bin pflegerin - Jestem opiekunką.

Ich bin Seniorenbetreuerin . - Jestem opiekunką osób starszych.

Ich bin Krankenschwester.- Jestem pielęgniarką.yś byn krankenszfestea

Ich arbeite in einem Krankenhaus. - Pracuję w szpitalu.

Ich habe schon in Deutschland gearbeitet.- Iś habe fryjer in dojczland gearbajtet - Pracowałam już wcześniej w Niemczech.

Haben Sie Erfahrung in der Seniorenpflege? - Haben Zi   Erfarung in der Seniorenpflejge?Ma Pani doświadczenie w opiece nad starszymi ludźmi?

Ich habe schon Erfahrung als Seniorenbetreuerin. - Iś habe szon Erfarung als Zeniorenbetrojerin Mam już doświadczenie jako opiekunka osób  starszych.

Welche Personen haben Sie bereits betreut? - Welsie Perzonen haben Zi berajc betrojt ? - Kim się Pani do tej pory opiekowała? 

Haben Sie einen Führerschein? - Czy ma Pan/i prawo jazdy?

Seit wann haben Sie der Führerschein? -  Zajt wan haben zi di fjurerszajn?Od kiedy ma Pani prawo jazdy?

Bitte buchstabieren Sie Ihren Namen! - Byte buchsztabiren zi iren namen. - Proszę przeliterować swoje nazwisko !


 

=====================================================================================

             


======================================================================================


Wie fühlen Sie sich heute? - wi fylen zi ziś hojte?Jak się Pani czuje dzisiaj?

Mir geht es gut/schlecht - mija gejt es gut/szleśt - Czuję się dobrze/źle.

Ich fühle mich nicht besonders.iś fyle miś niśt bezonders.- Nie czuję się najlepiej.

Alles ist heute in Ordnung. Ales ist hojte in ordnunk.- Wszystko dziś w porządku.

Ich fühle mich schwach.Iś fyle miś szwach.- Czuję się słabo.

Was tut Ihnen weh? - Was tut inen we? - Co Pana/Panią boli?

Haben Sie chronische Krankheiten? - Czy cierpi Pan na przewlekłe choroby? 


===================================================================================

 

 

Was soll ich machen? - Co mam zrobić?

Ich bin Nichtraucherin. - Jestem osobą niepalącą.

Darf ich hier mein Handy aufladen? - Czy mogę tu podłączyć moją komórkę, żeby się ładowała?

Wann fahren Sie nach Polen? - Kiedy jedziesz do Polski? - Wan faren Zi nach Polen ?

Im Sommer mag ich in der Garten arbeiten. - Latem lubię pracować w ogrodzie - Im zoma mag iś in de garten arbajten

Nach dem Essen rufe ich nach Polen an. - Nach dem essen rufe iś nach polen an. Po posiłku zadzwonię do Polski.

Gestern hatte ich Kopfschmerzen, heute fühle ich mich schon besser.-  Wczoraj bolała mnie głowa,dzisiaj czuję się już lepiej.  

Wie sollen die Medikamente dosiert werden? - Jak należy dawkować lekarstwa?- Wi zolen di Medikamente  dozirt werden? 

Nichts ist los - Nic sie nie stało. 

 

=====================================================================================

 

Sind Sie müde?  - zynd zi myde ? - Czy jest Pani zmęczona? 

Möchten Sie sich ausruhen?myśten zi ziś aus-rułen - Czy chce Pani odpocząć? 

Möchten Sie schon ins Bett gehen? myśten zi szon ins bet gejen? -  Czy chce Pani już pójść spać? 

Kiedy idziesz spać? Wan gejst du szlafen - Wann gehst du schlafen?  

Ich kann nicht schlafen. - Nie mogę spać. 

Soll ich etwas lüften?- zol iś etfas luften? - Czy przewietrzyć pokój?  

Ich gehe schlafen.- Idę spać. 

Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken? – zol iś inen das kysen cureśt-ruken? - Czy poprawić Pani poduszkę? 

Ich decke Sie mit der Wolldecke zu. -iś deke zi myt der wol-deke cuOkryję Pana/Panią kocem. 

Haben Sie gut geschlafen?- haben zi gut geszlafen? - Czy dobrze Pan/Pani spała?  

Ich helfe Ihnen beim Aufstehen.- iś helfe inen bajm auf-sztejen - Pomogę Pani wstać.

         

 
 

======================================================================================

 

Ich muss auf die Toilette. - iś mus auf di tojlete - Muszę pójść do toalety. 

Entschuldigung, wo ist die Toilette? - Przepraszam, gdzie jest toaleta? 

Wollen Sie die Toilette benutzen?wolen zi di tojlete benucen Czy chce Pan skorzystać z toalety? 

Bitte helfen Sie meinem Vater beim Rasieren und Waschen. - Bite helfen zi majnem fater bajm raziren unt waszen.-Proszę pomóc mojemu tacie przy goleniu i myciu się.

Ich helfe Ihnen die Haare föhnen und kämmen.- Pomogę Pani wysuszyć włosy i uczeszę.Iś helfe inen di hare fynen unt kemen.
Bitte, setzen Sie sich, ich kreme Ihnen die Füsse ein.- Proszę usiąść, nakremuję Panu stopy. - bite, zecen zi ziś, iś kreme inen di fuze ajn. 

die Körperpflege - pielęgnacja ciała 

die Vollzeitpflege - opieka na pełny etat 

waschen - myć

Zaehne putzen- myć zęby

anziehen - ubierać

sich anziehen - ubierać się
ausziehen - rozbierać
Das Haar kämen- uczesać włosy

sich kämmen - czesać się
rasieren - ogolić

sich rasieren - golić się
Beim Essen helfen - pomagać przy jedzeniu
schneiden- kroić
Windeln wechseln- zmieniać pieluchy

viel Freude bereiten - sprawiać wiele radości

sich fühlen - czuć się

Die Urinpfanne reichen- podawać basen
Auf die Toilette bringen- zaprowadzić do toalety
Medikamente verteilen- podać lekarstwa
Zum Arzt bringen- zaprowadzić do lekarza

Im Haus helfen – pomagać w domu

den Müll wegbringen – wynosić śmieci
Staub saugen – odkurzać
den Tisch decken – nakryć do stołu 

die Arbeit antreten – stawić się w pracy 

kochen- gotować 

aufräumen- sprzątać
Wäsche waschen- prać
Waesche hängen- wieszać pranie
Bügeln- prasować
Einkaufen- robić zakupy
Putzen - sprzątać
Den Teppich klopfen- trzepać dywan
Staubsaugen- odkurzać
Den Staub wischen- wycierać kurze
Fenster putzen - myć okna
Schnee wegräumen- odśnieżać
Rechnungen bezahlen - płacić rachunki
Im Garten arbeiten - pracować w ogródku 

klopfen auf den Tisch - pukać w stół 
sich räuspern - chrząkać 
berühren - dotykać 
mit dem Finger auf jemanden zeigen - pokazywać kogoś palcem 
sich mit dem Finger an die Schläfe tippen -  pukać się w skroń 
mit dem Kopf nicken - kiwać głową 
den Kopf schütteln - kręcić głową 
mit der Hand winken  - machać ręką 
mit dem Finger schnippsen  - pstrykać palcami

das Dekubitalgeschwür - das dekubital-geszwyr - odleżyna 

ein Medikament geben - Ajn medikament gejben - Podawać lekarstwo    

raz/ dwa/ trzy razy dziennie – ajnmal, cwajmal, drajmal tegliśeinmal, zweimal, dreimal täglich    

vor, nach dem Essen - przed, po jedzeniu – for, nach dem essen  

während des Essen - podczas posiłku – wejrend des essen 

alle sechs Stunden eine Tablette einnehmen -  jedna tabletka co 6 godzin –- alle zechs sztunden ajne tablette ajnnejmen 

eine Spritze bekommen - dostawać zastrzyk- ajne szpryce bekomen

Den Puls messen - mierzyć puls   dejn puls mesen

die Temperatur messen - Mierzyć temperaturę - di temperatur mesen

Frau Szulc, ich messe den Blutdruck/ die Temperatur - Pani Szulc, zmierzę ciśnienie/temperaturę. frał myler, iś mese den blut-druk/ di temperatur

Sie haben hohen/niedrigen Blutdruck. - Ma Pani wysokie/niskie ciśnienie. - zi haben hoen/nidrigen blut-druk

Ich mache Ihnen gleich den Verband.  - Zaraz zrobię Pani opatrunek.- iś mache inen glajś den fer-bant 

Wo ist die Binde? - Gdzie jest bandaż? - wo ist di bind

die Nagel schneiden - Obcinać paznokcie - di nagel sznajden

die Anti-Dekubitus-Matratze - Materac przeciwko odleżynom di anti-dekubitus-matrace

der Umschlag - okład, kompres –  der umszlak 

die Krücke - Kule (do chodzenia) - di kryke

der Rohlstuhl - wózek inwalidzki – der rol-sztul

Ich brauche ein Zimmer mit Rollstuhlzugang -  Potrzebuję pokój z wjazdem dla wózka inwalidzkiego.

Jetzt aber schnell! - No to szybko!

Ist das Essen fertig? - Czy jedzenie jest gotowe?

Ich helfe Ihnen beim Essen.- Pomogę Panu /i przy posiłku. –  iś helfe inen bajm esen

Etwas zum Trinken geben  - Podawać coś do picia. – etfas cum trynken gejben

Soll ich Sie füttern? - Czy mam Pana/ią nakarmić? - zol iś zi fytern

Kommen Sie gleich zurück? – Czy wróci Pani zaraz?

Frau Nowak, ich rufe den Notarzt / Rettungsdienst an. - Pani Nowak, zadzwonię po lekarza/pogotowie. Frał Nowak, iś rufe den notarct/retunks-dinst an .

Frau Nowak ist schon zu Hause und kommt zu Kräften.- Pani Nowak jest już w domu i nabiera sił. -  frał Nowak ist szon cu hałze unt komt ci kreften.

Bitte sagen Sie, was Ihnen fehlt? - Byte zagen zi, was inen fejlt. - Proszę powiedzieć co Panu/Pani dolega?

Ich habe Herzklopfen.- iś habe herc-klopfen - Mam kołatanie serca.

Ich habe Muskelkrämpfe.- iś habe muszel-krempfe - Mam skurcze mięśni.

Meine Rücken tun mir weh. Ich habe Rückenschmerzen.majne ruken tum mija we. Iś habe ruken-szmercen -Bolą mnie plecy. 

Ich habe Gelenkschmerzen. - iś habe gelenk-szmercen Bolą mnie stawy.

Ich kann nur schlecht atmen. iś kann nur szleśt atmen -Źle mi się oddycha 

Mir ist warm/kalt. - mija ist warm/kalt.- Jest mi ciepło/zimno. 

Ich habe Fieber.- Iś habe fiberMam gorączkę.

Ich habe Schüttelfrost. iś habe szutel-frost. - Mam dreszcze. 

Ich schwitze sehr. - Iś szwice zeja - Bardzo się pocę. 

Meine Haut juckt. - majne hałt jukt. - Swędzi mnie skóra.

Ich habe Ausschlag.- Iś habe aus-szlagMam wysypkę.   

Möchten Sie sich hinsetzen/hinlegen?- Czy chce Pani usiąść/ położyć się? myśten zi ziś hin-zecen/hin-legen?

Ich brauche dringend deine Hilfe.- Pilnie potrzebuję twojej pomocy 

Ist es hier nicht zu warm/zu kalt? -  Czy nie jest tu za gorąco/za zimno?- ist es hija niśt cu warm/kalt

Das Kissen unter den Kopf legen. - Podkładać poduszkę pod głowę - Das kysen unter den kopf legen

jemandem einen Gefallen tun - sprawić komuś przyjemność

Soll ich Ihnen die Zeitung/das Buch vorlesen? - Poczytać Pani/Panu gazetę/ książkę?-zol iś inen di cajtunk/das buch for-lejzen

Legen Sie sich bitte auf die Seite.- Proszę odwrócić się na bok. - legen zi ziś auf di zajte

Proszę się wyprostować. - Richten Sie sich bitte auf. riśten zi ziś bite auf

Gehen wir jetzt spazieren? - gejen wija ject szpaciren? - Wyjdziemy teraz na spacer?

Nun gehen wir spazieren. - Teraz pójdziemy na spacer. -nun gejen wija szpaciren

Brauchen Sie Ihre Brille/ Ihren Stock? - Potrzebuje Pani okularów/laski? Brałchen zi ire bryle/iren sztok?

Am Arm führen - Prowadzić pod ramię - am arm fyren

Ich wechsle Ihnen Pampers.- iś weksle inen pampers - Zmienię Pani pampersa.

das Medikament schlucken - Przyjmować (spożywać) lekarstwo- das medikament szluken

10 Tropfen Arznei geben.- Podawać 10 kropli leku - cejn tropfen arcnaj gejben

Lodówka jest pusta - Der Kühlschrank ist leer  Der kulszrank yst lea .

Am Samstagvormittag gehe ich in die Stadt einkaufen. - W sobotę przed południem idę do miasta na zakupy - Am Zamstagformittag geje iś in di sztad ajnkałfen

Możesz jechać autem - Sie können auch Auto fahren.- Zi kynne ałch auto faren

Dziękuję, nieźle, mam tylko duży apetyt. - Danke, nicht schlecht, ich habe nur großen Hunger.- Danke, niśt szleśt. Iś habe nua grosen hunga/

To zaraz zrobię Pani (Panu) śniadanie - So mache ich Ihnen gleich das Frühstuck. / Zo mache iś inen glajś das frysztyk 

Przyjdzie dzisiaj moja córka? - Kommt heute meine Tochter? / Komt hojte majne tochter 

Nie, dzisiaj nie, może jutro.- Nein, heute nicht, vielleicht Morgen! / Najn, hojte niśt, fillajśt morgen

Po południu idę do apteki. - Am Nachmittag gehe ich in die Apotheke / Am nachmittag geje iś in di apoteke

W piątek jedziemy do lekarza. - Am Freitag fahren wir zum Arzt. / Am frajtag faren wija zum arzt

tydzień – die Woche  di woche

co tydzień – jede Woche - jede woche

za tydzień – in einer Woche / in ajner woche

tydzień temu – vor einer Woche / for ajner woche

Mam zły (dobry) tydzień. – Ich habe schlechte (gute) Woche. / iś habe szleśte(gute) woche

weekend - das Wochenende / das wochenende

miesiąc - der Monat / monat 

Am nächsten Monat - w następnym miesiącu - im nechsten Monat

na początku miesiąca - Anfang des Monats  anfang des monats

pod koniec miesiąca - Ende des Monats / ende des monats /

rok – das Jahr - das jar

początek - der Anfang  der anfang

koniec - das Ende / das ende

Fernsehprogramm - program telewizyjny

W Weekend robimy wycieczkę do Berlina. - Am Wochenende machen wir einen Ausflug nach Berlin / Am wochenende machen wija ajnen ausflug nach belin

Śniadanie jemy o 8.00. - Um acht Uhr essen wir das Frühstuck. / Um acht uła essen wija das frysztyk 

Dzisiaj jemy troszkę później. - Heute essen wir ein bisschen später. / Hojte essen wija ejn bisszen szpejta 

O której chciałaby Pani (Pan) dzisiaj zjeść kolację? - Um wie viel Uhr möchten Sie heute das Abendbrot essen?  Um wi fil uła mysten Zi hojte das abendbrot essen

Dzisiaj o 6.00 przyjdzie Pani (Pana ) córka. - Um sechs Uhr kommt heute Ihre Tochter. Um zechs uła kommt hojte ire tochter.

To jest około 10 minut piechotą . - Es ist ungefähr 20 Minuten zu Fuß. / Es yst ungefer cwanciś minuten zu fuz /

W następną sobotę. - Am nächsten Samstag. / Am nechsten Zamstag /

Kiedy znowu wrócisz? - Wann kommen Sie wieder? / Wan kommen Zi wida 

Jeszcze dokładnie nie wiem. Za dwa albo trzy miesiące. - Ich weiß noch nicht genau. In zwei oder drei Monaten. / Iś wajs noch niśt genał. In cwaj oder draj monaten 

Wann gehen wir in die Kirche ?.- Wan gejen wija in di kirsie - Kiedy idziemy do Kościoła?

eine Besuch machen - złożyć wizytę

Możemy już iść. - Wir können schon gehen. / Wija kynen szon gejen 

Kiedy je Pani (Pan) obiad? - Wann essen Sie zu Mittag. / Wan essen zi cu mittag 

Zaraz zjem. - Ich esse gleich. / Is esse glajś 

Za 20 minut przyjdzie lekarz - In zwanzig Minuten kommt der Arzt. / In cwanciś minuten komt der Arct. 

Wann stehen Sie auf?  Wan sztejen zi ałf. - Kiedy Pani (Pan) wstaje?

Wstaję bardzo wcześnie. Już o 5.00. - Ich stehe sehr früh. Schon um 5 Uhr. / Iś szteje zea fry. Szon um fynf uła

Idę po wiadomościach. - Ich gehe nach den Nachrichten. / Iś geje nach den nachriśten

Jak długo mam czekać? - Wie lange soll ich warten? / Wi lange zol iś warten 

Kommen Sie gleich zurück? – Czy wróci Pani zaraz?

Chwila, muszę jeszcze do toalety. To nie potrwa długo. - Augenblick, ich muss nur auf die Toilette. Das dauert nicht lange. / Ałgenblik, iś mus nua ałf di tojlete. Das dałert niśt lange.

Od kiedy? Ab wann? / Ab wan / Dot. przyszłości

Mam wolne od godziny 20. - Ab 20 Uhr habe ich Freizeit. / Ab cwanciś uła habe iś frajzajt.

Od kiedy możesz wyjechać do Niemiec. - Ab wann koennen Sie nach Deutschland fahren? / Ab wan kynen zi nach dojczland faren.

Od kiedy? Seit wann? / zajt wan / Dot. przeszłości

Od wczoraj. - Seit gestern! - Zajt gestern.

chwila – einen Augenblick - ajnen ałgenblik

chwila einen Moment - ajnen moment

nigdy – nie, niemals ni, nimals

rzadko – selten  zelten

często – oft  oft

czasami – manchmamanśmal

częściej – öfter  yfter

zawsze – immer  imma

zaraz – gleich  glajś

później – später  szpejta

późno – spät - szpejt

już – schon - szon

Bitte warten Sie einen Augenblick - Byte warten zi ajnen ałgenblik  - Proszę poczekać jedną chwilę.

Przygotuję Pani (Panu) zaraz śniadanie. - Ich bereite Ihnen gleich das Frühstuck.-  Iś berajte inen glajś frysztuk.

Badanie nie trwa długo, tylko 5 minut. - Die Untersuchung dauert nicht lange, nur fünf Minuten.- Di unterzuchung dałert niśt lange, nua fynf minuten

Teresa przygotowuje zawsze coś fajnego do jedzenia. - Teresa bereitet immer etwas Tolles zum Essen.-/ Tereza berajtet imma etwaz tolles zum frysztyk

Zaraz nakryję do stołu. - Gleich decke ich den Tisch. Glajś deke iś den tisz

Jetzt gehen wir schlafen. Ject gejen wija szlafen  - Teraz idziemy spać

Haben Sie gut geschlafen? - Dobrze Pani spała?

właśnie – gerade

Właśnie to wyczyściłam. – Ich habe es gerade geputzt. Iś habe es gerade gepuct

wkrótce – bald  bald

Wkrótce przyjdą Pani (Pana) dzieci. - Bald kommen Ihre Kinder  Bald komen ire kinda.

Jest już późno. Musimy iść do domu. - Es ist schon spät. Wir müssen nach Hause gehen. Es yst szon szpejt. Wija myssen nach hałze gejen

Zweimal täglich kommt meine Tochter -.Dwa razy dziennie przychodzi moja córka . Cwajmal tegliś komt majne tochta

Trzy razy dziennie bierze Pani (Pan) te tabletki. - Dreimal täglich nehmen Sie diese Tabletten ein.- Drajmal tegliś nejmen Zi dise tableten ajn

Während das Essen sprechen wir immer über das Wetter. - Podczas posiłku zawsze rozmawiamy o pogodzie -  Wejrend des essen szpresien wija imma yber das weta.  

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Lucia 10:42, 22 lipca 2013

  Super strona szkoda że wcześniej jej nie znalazłam.Dziękuję:)Lucia.

  Odpowiedz
 • Jolanta 18:36, 20 września 2013

  Dobra strona dla opiekunek

  Odpowiedz
 • Gość 21:28, 27 września 2013

  SUPER STRONA , TYLKO SZKODA ZE TAK JEST MAŁO , NAPISANE O PRACACH TAKICH JAK SPRZATANIE , O ZAKUPACH ,GOTOWANIU, O ROZMOWIE MIEDZY OSOBA STARSZĄ A OPIEKUNKĄ.ZUZANNA

  Odpowiedz
 • Jolanta 8:11, 28 września 2013

  Zuzanna poszukaj dobrze na tej stronie wszystko jest .

  Odpowiedz
 • Gość 17:57, 13 listopada 2013

  super strona i ci co pisza

  Odpowiedz
 • iwona 16:56, 9 stycznia 2014

  Boże nie wiem co się dzieje ,ale ja nie mogę się nauczyć tego niemieckiego, chciałabym pojechać ale co ??? nie znam języka.
  \

  Odpowiedz
 • ula 19:19, 2 sierpnia 2015

  Iwona jak jechałam 1 raz to mnie koleżanka pocieszła tak:trinken,essen znasz to co ci wiecej trzeba ,była masakra :-)dobrze komuś tak mówic a co innego stanąc oko w oko z pdp 2 raz było lepiej i tak spędziłam z pdp 2,5 roku ale cały czas się douczałam ,miałam o tyle trudniej,że w tamtych rejonach mowią dialektem,ale dałam radę ,bo musiałam.Jak ktoś musi to da radę pozdrawiam do odważnych świat należy,a my takie jesteśmy

  Odpowiedz
 • irena 20:54, 12 stycznia 2014

  Super strona ale szkoda że niema tłumaczenia jak sie wymawia .W języku niemieckim inaczej się pisze a inaczej się czyta i tu jest problem dla tych co zaczęli uczyć się niemieckiego morze da się :) coś z tym zrobić . Pozdrawiam nowicjuszka w nauce niemieckiego :):)

  Odpowiedz
 • ela 18:40, 17 stycznia 2014

  Super strona.Udostępnijcie więcej wiadomości.

  Odpowiedz
 • Maria 10:22, 22 stycznia 2014

  Witam super strona prosimy o więcej sieniorzy tez chca się uczyć.

  Odpowiedz
 • juras 12:20, 31 stycznia 2014

  Bardzo pomocne rozwiązanie. Czy istnieje takie pomocne rozwiązanie tematu dla innych zawodów np stolarza lub pracownika budowlanego?

  Odpowiedz
 • Krystyna 18:19, 27 lutego 2014

  Nic nowego nie napiszę. SUPER strona. Cieszę się, że ją znalazłam. Jak mówią: lepiej późno niż wcale. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • elzbieta 15:32, 2 marca 2014

  mozna sie duzo nauczyc ela

  Odpowiedz
 • marylka 22:47, 8 marca 2014

  super stronka ,ja także chciałabym nauczyć się tego języka ,nie jest łatwo ale ktos mi kiedyś powiedział ,ze 5-10 słówek dziennie i utrwalać !

  Odpowiedz
 • Danuta 23:39, 27 marca 2014

  Danuta mam 62 lata pracuje w opiece w Niemczech , ucze si z czego sie da ,ta strona jest SUPER SUPER SUPER --- NIGDY NIE JEST ZA POZNO NA NAUKE

  Odpowiedz
 • agata 0:53, 31 sierpnia 2014

  a ja sie ucze ale cos mi ciezko wchodzi,tez mysle o opiece bo pola mam dosc

  Odpowiedz
 • barbara 10:09, 3 kwietnia 2014

  super, nowe wyzwanie

  Odpowiedz
 • Gabrysia 13:53, 7 kwietnia 2014

  Super strona !!!!!

  Tylko kochani czy stąd coś można wydrukować ?

  Odpowiedz
 • Gabrysia 21:48, 7 kwietnia 2014

  Kochani czy tutaj da się drukować te materiały ? Mam kłopoty z internetem i rzadko mogę z niego korzystać ? Czy jest tu możliwośc drukowania ?

  Odpowiedz
 • Beata Ignaczak 22:11, 16 sierpnia 2014

  Bardzo przydatna strona,dużo umiałam,ale najważiejsze to systematyczne powtarzanie sobie.

  Odpowiedz
 • Liliana 21:25, 24 września 2014

  Beata, nic lepszego dawno nie widziałam :)

  Odpowiedz
 • Halina 20:42, 23 października 2014

  Spisałam sobie każde słowo.Brakuje mi konwersacji krótkimi zdaniami.Bardzo przydatne.Może się nauczę,choć mam 68 lat.Radzę jeszcze zakupić 1000 słówek i......zakuć !Powodzenia !Halina Sławska

  Odpowiedz
 • ela 22:19, 31 października 2014

  JAK DLA MNIE TO SUPER DOBRY DLA OPIEKUNEK

  Odpowiedz
 • Gosia 11:10, 18 listopada 2014

  super strona

  Odpowiedz
 • Janina 19:39, 27 listopada 2014

  aby się nauczyć trzeba wytrwałości i osłuchania się tego języka.trzeba rozmawiać choć wiemy, że dobrze nie mówimy.z czasem będzie lepiej choć nie lekko.strona super.Dziękuję

  Odpowiedz
 • Janina 21:00, 27 listopada 2014

  aby się nauczyć trzeba wytrwałości i osłuchania się tego języka.trzeba rozmawiać choć wiemy, że dobrze nie mówimy.z czasem będzie lepiej choć nie lekko.strona super.Dziękuję

  Odpowiedz
 • Wiesia 16:47, 10 stycznia 2015

  długo uczyłam się sama przez translator gogle,zanimktoś mi powiedział o tej stronie jest super szkoda,że tak póżno znalazłam

  Odpowiedz
 • ula 21:04, 11 stycznia 2015

  witam bardzo fajna strona potrzebna w codziennym zyciu opiekunek dziekuje za takie strony
  wdzieczna wszystkim za takie strony Ula

  Odpowiedz
 • barbra 21:44, 12 stycznia 2015

  chcę kupić książkę "samouczek dla opiekunek"nie wiem gdzie?widziałam,że ktoś miał.Prosze napisać na
  barbra6749@wp.pl

  Odpowiedz
 • krystyna 19:59, 26 stycznia 2015

  mam 53 lata ;zaczynam sie uczyc niemieckiego od dziś,nie wiem czy mi sie uda. zyje w stresie bo za 2 miesiace jade na 3 tygodnie opiekowac babcie

  Odpowiedz
 • ewa 10:57, 12 marca 2015

  Krystyna może potrzebujesz zmienniczki tez chce pracowac w Niemczech nie bój sie jesli jestes dobrym człowiekiem ,pracowitym docenią to i ci pomogą

  Odpowiedz
 • Jola 23:03, 31 stycznia 2015

  Krystyna, nie stresuj się. Ja też jestem w podobnej sytuacjii jak Ty i w tym samym wieku. wiem ,ze
  nie chce już tak szybko wchodzic do głowy ale wytrwałośc popłaca. a ta strona jest super.Wiele się z niej nauczyłam. wkuwam codziennnie, nawet jak gotuje to powtarzam słówka. Mam nadzieje ,ze w lutym pojade do pracy.Zyczę powodzenia w nauce. :)

  Odpowiedz
 • Beata 21:16, 3 lutego 2015

  Witam. Mam zamiar zacząć uczyć się niemieckiego. Dziś znalazłam tą stronę i widzę, że jest dość ciekawa. Mam duży zapał, ale chyba mniej umiejętności. Nie wchodzi mi do głowy (kiedyś próbowałam). Mam 49 lat i wielki strach przed nauką tego języka. Co do drukowania, to ja skopiowałam całą stronę, przerzuciłam do Worda, poukładałam druki i zapisałam sobie w notatkach i tak będę robić z każdym materiałem. A potem sobie wydrukuje.

  Odpowiedz
 • Beata 20:30, 4 lutego 2015

  Witam. Obecnie pracuję, ale nie wiem co będzie dalej. W razie czego chciałabym jechać do Niemiec jako opiekunka i chcę poduczyć sie niemieckiego. Zaczęłam się trochę uczyć, ale szczerze to nie wiem od czego powinnam tak naprawdę zacząć. Mam trochę materiałów, ale wszystko mi się miesza. Może któraś z Pań mi podpowie, od czego zaczęły naukę. Czy od słówek powinnam,czy to co jest tutaj na stronie po kolei mam się uczyć.? A może gramatykę? POMOCY !!!

  Odpowiedz
 • Ania 17:27, 10 marca 2015

  witam , ja od roku pracuje jako opiekunka ,tez jestem samoukiem,ciężko było ale jakoś poszło, ale do rzeczy; bynajmniej ja zaczęłam się uczyc od tych dwóch podstawowych czasowników haben i sein czyli mieć i być to bardzo ważne,non stop są w mowie.
  potem przydatne czasowniki do opieki np; wstawać brać chodzić jeść zażywać chcieć itd.
  wszystkie te czasowniki nauczyć sie trzeba odmieniać w osobach.
  potem zaczęłam się uczyc trochę słówek ,przeważnie do opieki, trochę zdań takich jak tu są na tej stronie,(bardzo dobra i przydatna strona)dużo jest też na stronach różnych agencji,
  polecam też oglądanie w tv kanałów niemieckich, wiem ze to czarna magia ale osłuchujemy się obcym językiem , żeby potem ,,coś'' zrozumień jak już będziemy w pracy.

  Odpowiedz
 • emilka 23:34, 19 marca 2015

  gratuluję odwagi,tez sie ucze sama ,słówek,krótkich zdań ale bardzo się obawiam,że na miejscu okaże się że nie rozumie czego chcą i oczekują wiec póki co nie wiem jak to będzie powodzenia

  Odpowiedz
 • Ania 11:40, 11 maja 2015

  Niemieckie rodziny są wyrozumiałe i dobrze wiedzą że opiekunki nie mówią biegle i często duzo nie rozumieją ,dlatego nie ma co się przejmować za zaś ,uczyć sie słówek i słuchać programy niemieckie -bardzo pomagają ale trzeba poznawać słownictwo.

  Odpowiedz
 • Krystyna 17:30, 11 maja 2015

  uczyłam się od fiszek, na tych karteczkach jest odmiana zain- być i haben- mieć , szprechen, jak również cyfry i podstawowe wyrazy.
  jest ich bardzo dużo. Rodzina, dom, jedzenie kolory Zamówiłam kurierem dostałam w ciągu 24 godzin.
  są to
  fiszki
  starter niemiecki.
  można je przekładać jak równiż masz hasło i możesz powtarzać w komputerze wraz z wymową.
  powodzenia.

  Odpowiedz
 • Danka 17:49, 10 lutego 2015

  Próbuje tez uczyc się niemieckiego nigdy sie nie uczyłam-czarna magia .Stronka dobra szkoda tylko ,ze nie wszędzie jest zapis wymowy fonetycznej.Brakuje mi tez wymowy lektora

  Odpowiedz
 • EWA 12:43, 3 marca 2015

  Dużo przydatnych zwrotów w pracy opiekunek.Cieszę się że znalazłam tą stronę.Fajne filmiki. Też jestem 50+ i nauka języka nie jest już łatwa.Super.Pozdrawiam wszystkich zapracowanych opiekunów.EWA

  Odpowiedz
 • ala 17:23, 9 marca 2015

  fajna strona bo nie zabardzo umiem czytać a tutaj jest jak się czyta jest naprawde przydatna i będe często tu zaglądać znam podstawowo niemiecki a jestem opiekunką i lepiej se radze jak zaglądam to moge powiedzieć co chcę fajna sprawa a babcia też lubi się ze mnie śmiać jak się staram i troche mylę ale rozmawiam z nią i jest że sama mówi do mnie pałza lernen i dalej się uczę pomocne takie strony.

  Odpowiedz
 • EWA 16:25, 22 marca 2015

  Ewa 50+. Strona super , jeżeli ja się trochę nauczyłam to znaczy że każdy może,trwałości i powodzenia

  Odpowiedz
 • Grazyna 17:28, 16 kwietnia 2015

  Ja polecam Państwu, w chwilach niepewności, zajżeć na stronę "Diki język niemiecki", często z niej korzystam, od niej zaczęla się moja nauka języka niemieckiego, potem szukając testów, na których moglabym sprawdzić poziom wiedzy jaką posiadam, natknęlam się na samouczek j.niemieckiego, jest rewelacyjny,uczę się z niego codziennie,mam nadzieje, ze kiedys to zaowocuje :)))))pozdrawiam.Grazyna.

  Odpowiedz
 • krystyna 12:51, 23 kwietnia 2015

  fakt strona super pozdrawiam

  Odpowiedz
 • sanderka 13:22, 2 maja 2015

  przyjechałam do frankfurtu 1 miesiąc temu bez języka jestem opiekunką daje rade dzis odkryłam tą strone jest super może sie naucze podstaw

  Odpowiedz
 • Iwona 20:54, 16 czerwca 2015

  Witaj sanderka, powiedz proszę jak udało Ci się znaleźć pracę bez języka? Może jakieś namiary? Byłabym wdzięczna. Pozdrawiam . Iwona

  Odpowiedz
 • danuta 14:17, 16 listopada 2015

  Witam,uczę też tego języka bo chce wyjechać ale bardzo sie boje czy dam rade a przez jaką agencje wyjechałaś możesz mi napisać więcej jak tam jest wiem ze to wszystko zależy na kogo się trafi mój adres kubackadanuta@interia.pl

  Odpowiedz
 • Krystyna 9:52, 8 maja 2015

  Super strona . Dziękuję.

  Odpowiedz
 • jolanta 12:23, 17 maja 2015

  super strona nawet ja taka tępa do nauki kumam nawet ha ha dzieki komus za takową strone jolanta

  Odpowiedz
 • Ewa 9:16, 25 maja 2015

  Bardzo jestem zadowolonaO:-) super strona właśnie jestem w pracy i z niej korzystam :-) polecam

  Odpowiedz
 • piel. 13:21, 16 czerwca 2015

  Strona jest super! Dzięki wielkie :-)

  Odpowiedz
 • Renata 11:34, 19 czerwca 2015

  Bardzo dobre dla początkujących

  Odpowiedz
 • margo 18:14, 26 czerwca 2015

  Super. Jednak troszkę mi brakuje więcej słownictwa odnośnie doktora, szpitala i apteki. Możnaby to troszkę rozbudować. Ale inicjatywa naprawdę warta zajrzenia i prześledzenia. W większości stron spotyka się bardzo rozbudowane zdania, tutaj jest postawione na konkretność, co się bardzo chwali w Niemczech. Bo po co komu rozbudowane kontrukcje zdań, jak tych nawet prostych czasami jest ciężko się nauczyć.

  Odpowiedz
 • Nina 23:10, 28 czerwca 2015

  ta strona duzo nauczy, tak ze jak ktos sie przylozy - bedzie efekt. slicznie dziekuje

  Odpowiedz
 • ANETA 13:20, 2 lipca 2015

  ZACZYNAM NAUKE Z TA STRONA JEST SUPER POMOCNA

  Odpowiedz
 • evi 21:58, 2 lipca 2015

  Bardzo dobra strona, caly czas ucze sie niemieckiego znam juz dosc dobrze, ale dziekiniej mozna naprawde sie wiecej nauczyc. jestem zadowolona, ze udalo mi sie znalezc takpomocna strone.
  evi

  Odpowiedz
 • Anna 14:33, 15 lipca 2015

  Ja też dziękuję , super strona . Pozdrawiam serdecznie .

  Odpowiedz
 • GRAZYNA 15:20, 16 lipca 2015

  Bardzo dużo można się nauczyć dziękuję Grażyna
  pozdrawiam

  Odpowiedz
 • jola 21:01, 16 lipca 2015

  wielkie dzięki super strona

  Odpowiedz
 • dorota 16:17, 28 lipca 2015

  Bardzo dziękuję na prawde przydatna strona

  Odpowiedz
 • Krystyna. 16:47, 4 sierpnia 2015

  Bardzo dobra strona dla przyuczenia sie.

  Odpowiedz
 • Krystyna. 16:52, 4 sierpnia 2015

  Bardzo dobra strona dla przyuczenia sie.

  Odpowiedz
 • adam 0:30, 12 sierpnia 2015

  no no ciekawa strona

  Odpowiedz
 • krysia 19:55, 2 września 2015

  witam panie mam problem ze znalezieniem pracy w niemczech bez umowy ze słabym językiem komunikatywnym i mam doświadczenie w opiece,prosze pomózcie krysia

  Odpowiedz
 • jasia 21:22, 21 października 2015

  to jest super strona bardzo dziękuję
  to tak pomaga

  Odpowiedz
 • Natalia 23:13, 19 listopada 2015

  rewelacyjna strona super! bardzo mi pomogała genialne jest to ze pisze jak poprawnie wymawiac slowa . Wielkie dzieki

  Odpowiedz
 • Maria 15:26, 11 stycznia 2016

  Super strona , bardzo ułatwia uczenia się konwersacji z podopiecznym . Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie :) Maria

  Odpowiedz
 • ula 18:10, 25 stycznia 2016

  Jestem drugi raz w Niemczech jako opiekunka trochę kiedyś niemiecki znałam.Przez przypadek znalazłam dzisiaj tę stronę.Jest super.Bardzo dużo można się nauczyć.polecam.Dobra rada - bez nerwa,czytać ,kodować i powtarzać,powtarzać i jeszcze powtarzać.Mam 66 lat i daję radę.Pozdrawiam.Cierpliwośći

  Odpowiedz
 • ula 19:35, 25 stycznia 2016

  Jestem w Niemczech jako opiekunka drugi raz.Kiedyś liznełam trochę niemieckiego,ale przez brak kontaktu z tym językiem-pustka.Dużo wróciło gdy zaczęłam podczas pierwszego pobytu w Niemczech słuchać i próbować rozmawiać.Wychodziło mi jak po chińsku,no,ale po mału,po mału i jakoś to idzie.polecam-cierpliwość.Dziś przez przypadek znalazłam tę stronę,jest super.Można dużo się nauczyć.Nie rezygnujcie dziewczyny po pierwszych niepowodzeniach-nie od razu Kraków zbudowano.Uwaga-ja mam 66 lat no i co z tego-dalej się uczę.Pozdrawiam i do roboty.

  Odpowiedz
 • Lucyna 8:28, 4 marca 2016

  Bardzo dobra strona-z podziękowaniem.

  Odpowiedz
 • MARIA 12:50, 19 marca 2016

  PANI LUCIU BARDZO SERDECZNIE DZIEKUJE ZA POMOCNE LEKCJE TYKO SZODAZE ZE TAK POZNO ZNALAZLAM TA STRONE POZDRAWIAM.

  Odpowiedz
 • renata 21:17, 19 marca 2016

  Bardzo dobra strona polecam ale dużo jest uczenia

  Odpowiedz
 • erika 9:50, 14 kwietnia 2016

  Fajna stronka:) Chętnie korzystam

  Odpowiedz
 • Ewa 18:34, 14 kwietnia 2016

  Naprawdę super

  Odpowiedz
 • Janina 18:57, 15 kwietnia 2016

  super pomoc, dziekuje serdecznie i prosze o więcej :)

  Odpowiedz
 • aga 11:02, 16 kwietnia 2016

  Gratuluje strony kawal dobrej roboty wszystkim poczatkujacym zycze wytrwalosci i powodzenia jak podejmowalam tu prace bylo ciezko znalam 4 slowa dzis po dwoch latach niezle sobie radze ale mialam duzo samozaparcia i wkuwalam caly czas oplacilo sie bo po tym co przeszlam juz nie dam sie nikomu wykiwac dziekuje ze pomagamy sobie nawzajem pozdro dla wszystkich

  Odpowiedz
 • Dora 20:19, 3 maja 2016

  Super strona dla poczatkujacych opiekunek ale brak o gotowaniu i posilkach które bardzo są przydatne.

  Odpowiedz
 • urszula 20:42, 21 czerwca 2016

  super strona brak mi słów ula

  Odpowiedz
 • Marzena 11:17, 17 lipca 2016

  a jak będzie poprawnie -trzeba oklepać plecy,bo ma pan zalegającą wydzielinę

  Odpowiedz
 • Janina Dusza 18:00, 17 lipca 2016

  Super strona bardzo pomocna Dziękuję

  Odpowiedz
 • bogusława 20:45, 17 lipca 2016

  Super strona

  Odpowiedz
 • bogusława 20:46, 17 lipca 2016

  super strona warto korzystać.

  Odpowiedz
 • Beata 15:07, 6 sierpnia 2016

  Bardzo przydatne zwroty, chociaż opanować je i ju.ż nie jest żle pozdrawiam Beata

  Odpowiedz
 • Beata 15:09, 6 sierpnia 2016

  Super przydatne słowa,zwroty. Beata

  Odpowiedz
 • Maria 8:44, 18 sierpnia 2016

  Super .Brawo za pomysł.Na pewno się przyda.

  Odpowiedz
 • Opiekunka 8:50, 21 września 2016

  Brawo za ten kurs dla opiekunek. Świetny jest!

  Odpowiedz
 • teresa 10:52, 30 września 2016

  Super stronka dzięki

  Odpowiedz
 • justyna 17:04, 5 października 2016

  Suuuuupppppeeeeerrrrrr pomocna stronnnnaaaaaa. Brawo i dziękuję

  Odpowiedz
 • Ewa 17:54, 27 listopada 2016

  Dobre te teksty ale dla 100% - owych nowicjuszy warto by wrzucić nagraną fonetykę.

  Odpowiedz
 • barbara 8:45, 20 lutego 2017

  super strona szkoda ze dopiero teraz na nią trafiłam

  Odpowiedz
 • Thomas Renz-Onetto 7:19, 12 maja 2017

  Witam serdecznie! Popieram ciekawa strona i wpisy. Wkradło się kilka błedów, ale to szkolne błędy i w rzeczywistości w języku potocznym jest to do zaakceptowania. Jednak co do wymowy, to trzeba zaznaczyć, że niemieckie pisane "i" zwykle wymawia się jak polskie "y", chyba że mamy do czynienia z dwugłoską "ie", wówczas czytamy ją jak długie polskie "i". I tak np. niemiecki zaimek osobowy "ich" nie wymawiamy jak "iś", lecz jak "yś". Kolejna uwaga dotyczy wymowy samoglosek z przegłosem tzw. "Umlaute". Fakt cięzko jest napisac polska transkrypcje, lecz myśle, że zamiast tego "y", może warto by zastąpić 'ö' oraz 'ü', naszą polska samogloską "ó", wiem ze to i tak nie do konca odda poprawne brzmienie wyrazu, ale juz bardziej bedzie zblizone, bo chyba kazdy polak prawidlowo wymawia "ó" :) pozdrowienia dla Autora strony, bo naprawde sporo sie napracowal i na pochwale zasluguje ilosc i roznorodnosc przykladowych zwrotow w tej dziedzinie. Ich verbleibe mit besten Grüßen und nochmal großes Dankeschön für die gute Arbeit. Thomas

  Odpowiedz
 • Mariann 20:03, 23 lipca 2017

  Bardzo się cieszę że znalazłam waszą stronę super

  Odpowiedz
 • Mariann 20:07, 23 lipca 2017

  20.05 ,23lipiec 2017. Cieszę się że w końcu znalazłam super stronę bardzo dziękuję

  Odpowiedz
 • Marianna 20:14, 23 lipca 2017

  Super że znalazłam waszą stronę bardzo ciekawa będę się uczyć.Dziękuję Marianna

  Odpowiedz
 • teresa 9:01, 4 października 2017

  Super bardzo pomocne ,, sama się uczyłam i szukam na internecie wymowy ,, ale z mojego doświadczenia podopieczni bełkoczą albo bez zębów i ta ich gwara ,, oni mnie nie rozumieja a ja ich , Ale dobrze umiec aby z rodzina się dogadać und z Caritas schwester , Nieraz się pytam czy rozumie jak mówi w telewizji odpowiadaja ze żle za szybko mówia i maja szum w głowie cieżą głowę ,, Nie dawno Dziadek przyznał racie ze w kazdym innym miescie inaczej . spytałam o Frankfurt np, we Farankfurcie na powitanie dnia mówią MOIN zamiat guten morgen odpowiedział ze tak ,,, np babcia mówi keczo keczo ,, co to jest pytam sie córki a córka odpowiada to jest gehe schon ,,, babcia mieszka w Niemczech a mieszkała w Austrii a tam jest inna gwara ,,, przyjechała jej córka z Austrii i mówi już inaczej jak sie dogadać , To nie takie proste np, super market Edeka oni wymawiają Idika ,,, Ja mówie ze ide do EDEKI a oni do mnie IDIKA ,,Pozdrawiam .

  Odpowiedz
 • Gość 22:16, 30 lipca 2018

  Hala
  Jestem opiekunką super strona samouczek j. niemieckiego ,czytam , poznaje nowe słowa , korzystam z samouczka . Dzięki Super , super strona . Można wydrukować ( pomógł mi syn - miałam z sobą wydrukowane tematy ,gdzie nie było internetu )

  Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama