Reklama

Grundlegende Wendungen und Ausdrücke - Podstawowe zwroty i wyrażenia

      

Herr - Pan 

Frau - Pani

Fräulein - panna

Herren, Damen,Fräulein - Panowie, panie panny

Frau ..- Pani 

Meine Damen und Herren ! - Panie i Panowie

Herr .......! -  Proszę pana!

Frau....... ! -  Proszę pani!

Fräulein ! - Proszę pani!

Lieber Herr .... - Drogi panie.....

Lieber, geehrte Frau..... - Droga, szanowna pani....


Gesprächsbeginn - rozpoczęcie rozmowy


Darf ich? Werden Sie es gestatten? - Czy pan(i) pozwoli?

Entschuldigen Sie bitte, ich  möchte Sie etwas fragen- Przepraszam, chciałbym pana (panią) o coś zapytać.,

Erlauben Sie, daß ich Sie um etwas frage? - Czy pan(i) pozwoli,że o coś zapytam?

Störe ich nicht? - Czy nie przeszkadzam?

Sagen Sie mir bitte, ob....? - Proszę mi powiedzieć, czy...? 

Darf ich Sie um etwas bitten?- Czy mogę panią, państwa o coś prosić?

Bitte - słucham pana (panią)

Bitte sehr - proszę bardzo

Das ist sehr nett von Ihnen. - To bardzo uprzejmie z Pana/Pani strony.

Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. - Przepraszam pana (panią) na chwilę.

Haben Sie Zeit? - Czy ma pan(i) czas?

Bitte hier ist meine Visitenkarte.- Oto moja wizytówka.

Bitte meine Telefonnummer. - Proszę, to mój telefon.

Bitte sprechen Sie langsamer. - Proszę mówić wolniej.

Was ist das?- Co to jest?

Das ist. - To jest.


W języku niemieckim formy du używa się zwracając się tylko do rodziny, przyjaciół i bliskich znajomych. np.:

Wer bist du? - Kim jesteś?

Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?

Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?

Was sind deine Hobbys? - Co jest twoim hobby?

Bist du müde? – Czy jesteś zmęczony/zmęczona?

Du kennst Karl. – Znasz Karla. 

Ich kenne Sie nicht. - Nie znam pana. 

Hallo? Wer spricht dort? - Halo? Kto mówi? (rozmowa telefoniczna)

Telefongespräch - rozmowa telefoniczna

Hier spricht ... - Tu mówi ...(rozmowa telefoniczna)

Ich liebe dich! - Kocham cię!  

Darf ich? -  

stimmt - zgadza się 

sehr gut - bardzo dobrze


Wobec pozostałych osób konieczne jest stosowanie formy grzecznościowej Sie.

Jest to uniwersalna forma odpowiadajàca polskiemu pan, pani, państwo, panowie, itd.

 

Kennen Sie Karl Hoffmann? – Czy zna/znają pan/pani /państwo Kara  Hoffmanna?

Sind Sie von hier? – Czy jest pani/pan stąd?

Ich danke dir. - Dziękuję Ci.  

 

Wir danken dir. - Dziękujemy Ci. 

Ich danke euch. - Dziękujemy Wam.

Herzlichen Dank. - Serdeczne podziękowania. 

Ich danke Ihnen. - Dziękuję Pani/Panu/Państwu. 

Danke Ihnen. - (pot.) Dziękuję Pani/Panu/Państwu. 

Ich danke euch für alles. - Dziękuję Wam za wszystko. 

Vielen Dank für die Einladung. - Dziękuję za zaproszenie. 

Vielen Dank für die Hilfe. - Dziękuję za pomoc. 

Vielen Dank für die Geschenke. - Dziękuję za prezenty.  

 

 

sein – być  

und – i, a

heißen – nazywać się

mein Name – moje nazwisko             
aus – z

leben – żyć, tu: mieszkać

wohnen - mieszkać

kommen aus – pochodzić z                                                                                    

fliegen – lecieć, latać                                                                 
nach – do

hier – tutaj                                                                                       

studieren – studiować                                                                                    

kommen – przychodzić                                                    

bis bald – do zobaczenia wkrótce

bis später – na razie                                                     
machs gut – powodzenia

so ein Zufall – co za przypadek

reisen – podróżować 

gute Reise – szczęśliwej podróży

übermorgen – pojutrze 

fragen – pytać

kennen – znać
Wie alt bist du? – Ile masz lat?
Wie alt sind Sie? – Ile ma pan/pani lat?
Wie ist deine Adresse? – Jaki jest twój adres?
Wie ist Ihre Adresse? – Jaki jest pana/pani adres?
Wie ist dein Vorname? – Jak masz na imię?
Wie ist Ihr Vorname? – Jak ma pan/pani na imie?
Wie gehts? – Co słychać?

Was sind Sie von Beruf? – Kim pan/pani jest z zawodu?
Wie geht es Ihnen? – Co u pana/pani słychać? 

brauchen - potrzebować    

bekommen - otrzymać 

bleiben – zostać

nehmen -  brać 
weit - daleko                           

nahe - blisko
kalt - zimno, zimny

warm - ciepło             

üben - ćwiczyć
dunkel - ciemny   

genug - dosyć

erzählen - opowiadać

bitter - gorzki
hell - jasny

welcher - który
jeder - każdy       

sauer - kwaśny
mögen - lubić         

mild - łagodny
stark  - mocny  

scharf - ostry
erkennen - rozpoznać 

salzig - słony
schlank - szczupły   

glauben - sądzić, uważać  
słodki - süß        

trocken - suchy
tłusty- fett          

billig - tani
twardy - hart                                          

klar - jasny                                           

glücklich - szczęśliwy
sympathisch - sympatyczny

begabt - zdolny
bequem - wygodny                               
natürlich - naturalny                             
sicher -  pewny                          

vernünftig -  rozsądny
langweilig -  nudny

interessant - interesujący

dick - gruby

krank - chory
gesund - zdrowy    

fleißig - pilny
lang - długo
kurz - krótko        

klug - mądry
blöd - głupi            

klein - mały
groß - duży              
   
falschfałszywy

heiß - gorący
leicht - łatwy
schwer - trudny
lustig - wesoły
traurig - smutny
schwarz - czarny
weiß - biały
późno - spät 
wcześnie - früh 

modern - nowoczesny, modny

praktisch - praktyczny

Freizeit - czas wolny 

ausgehen -  wychodzić
z moimi przyjaciółmi - mit meinen Freunden
Punktualnie - pünktlich
Być z powrotem - zurück sein
Telewizja  - Fernsehen
Dwie godziny dziennie - zwei Stunden täglich
Niedługo - nicht lange
am Computer spielen - Grać na komputerze-
Właściwie - eigentlich
Nie tak późno - nicht so spät
Wracać - zurückkommen
Odrabiać pracę domową - Hausaufgabe machen
Tańczyć- tanzen
Malować się szminką - sich schminken
die Haare färben - Farbować włosy
Nie mieć nic przeciwkonichts dagegen haben

Sorgen machen - martwić się
In Zweifel ziehen - wątpić
Entscheidung treffen - podjąć decyzję

rauchen - palić papierosy
Bier trinken - pić piwo 
Lärm - hałas 
immer - zawsze 

am Nachmittag - po południu 
sich mit Freunden treffen - spotykać się z przyjaciółmi 
Najpierw - erstmal
fertig sein - być gotowym 
um zwanzig Uhr - o  20.00 
sprechen - mówić
zu jung - za młody 
einmal pro Monat - raz w miesiącu 
nach Hause zurückgehen - wracać do domu  

Ich denke, ... – myślę, że

Ich glaube, … – wierzę, że
Ich meine, … – sądzę, że
Ich weiß, … – wiem, że
Ich bin der Meinung, … – jestem zdania, że
Nach meiner Meinug... – moim zdaniem
Ich stimme deiner Meinung/Idee zu. – zgadzam się z twoim zdaniem/pomysłem
Ich hoffe, … - mam nadzieję, że
Ich wünsche mir,… - życzę sobie/pragnę
Ich erwarte,… - oczekuję
Ich möchte… - chciałabym...
Ich bin mir sicher,... – jestem  pewnien, że
Ich bin überzeugt,... – jestem przekonany, że
Ich verspreche,… - obiecuję
Ich stimme dir zu. - zgadzam się z Tobą.
Ich mag/will nich… - nie lubię/nie chcę
Ich habe Angst, dass… - boję się, że
Ich verstehe nich, … - nie rozumiem
Ich stimme nicht zu. - nie zgadzam się
Das ist nicht wahr. - to nie prawda
Du hast kein Recht. - nie masz racji
Ich bin nicht einverstanden. - nie zgadzam się

es gibt - jest, są znajduje się, znajdują się

Es gibt nicht - nie ma

Er hat weder Zeit noch Geld. - On nie ma ani czasu ani pieniędzy.

Eile mit Weile. Śpiesz się powoli.

Die Dame hier - diese - Dame ta pani
Hast du Geschwister?- (Czy) masz rodzeństwo?
Ich habe Geschwister.- Mam rodzeństwo.
Das ist klar.- To jasne. 
wir beide  - my obaj, my oboje, my obie
Das ist wahr. - To (jest) prawda.
Was ist er (sie)? -  Czym (kim) on (ona) jest?
Was sind sie?  - Czym oni (one) są?
Er hat nie Zeit.- On nigdy nie ma czasu.
Sie hat immer Zeit. - Ona zawsze ma czas.

komm! -  chodź!

am Ziel - u celu

selbstverständlich - oczywiście
aber ja!  - ależ tak, ależ oczywiście!
das dort -  tamto; to (tam)
nicht wahr? - prawda?
was für (ein, eine, ein) jaki, jaka, jakie
Ich bin gespannt. Jestem bardzo ciekaw(a).
Was machst du? - Co (ty) robisz?
zum Beispiel - na przykład
genauso... wie...-  tak samo... jak...
Fremdsprachenlernen (das) – nauka języków obcych

Kasus (der) – przypadek
nachfragen – pytać
stören – przeszkadzać
falten – zaginać
unterstreichen – podkreślać
auftreten – występować
Unterschied (der) - różnica

oft - często
stark - mocno
mild - łagodnie
selten-  rzadko
ziemlich-  bardzo
bestimmen-  określać
nur - tylko
wenig - mało
immer - zawsze
besonders - szczególnie

nicht besonders - nie bardzo, nieszczególnie
schwach - słaby
unangenehm - nieprzyjemny
erleben -przeżywać coś               

Ich möchte eine Frage stellen. lub Ich möchte etwas fragen. - Chciałabym o coś zapytać.

Wer kann antworten?- Kto może odpowiedzieć?

Was ist los? - Co się dzieje?                                                                    

Alles Gute!  – Wszystkiego dobrego!
Bis dann! – Na razie!
Bleibe sitzen! Siedź! - nie wstawaj
Das ist eine tolle Sache!  –  To jest świetna sprawa.
Das ist nett von dir / Ihnen / euch.  – To miło z twojej strony ( Pańskiej strony ) waszej strony.
Das kommt darauf an!  – O to chodzi!
Das kommt nicht in Frage!  – To nie wchodzi w grę.
Einen herzlichen Glückwunsch!  – Serdeczne życzenia / gratulacje!
Ein frohes Fest!  – Wesołego święta!
Ein glückliches Neues Jahr!  – Szczęśliwego Nowego Roku!
Entschuldige! / Entschuldigen Sie! / Entschuldigung!  – Przepraszam!
Er / sie ist da.  – On jest obecny. / Ona jest obecna.
Er hat Recht.  – On ma rację.
Er ist schon weg.  – Nie ma go.
Er kann Deutsch.  – On umie po niemiecku.
Es macht mir Spaß.  – To sprawia mi przyjemność.
Es tut mir leid.  – Przykro mi.
Gute Fahrt!  – Dobrej podróży!
Ich habe es eilig.  – Spieszy mi się.
Ich mache mich an die Arbeit.  – Zabieram się do roboty.
Keine Ursache!  – Nie ma za co!
Vielen Dank!  – Dziękuję bardzo! / Wielkie dzięki!
Viel Spaß!  – Dobrej zabawy!
Was fehlt dir / Ihnen?  – Co panu dolega?
Was ist los?  – Co się dzieje?
Was meinst du dazu?  – Co o tym sądzisz?
Was sagst du dazu?  – Co powiesz na to?
Weiter niemand.  – Nikt więcej.
Wie geht's?  – Jak leci?
Wie heißt das auf Polnisch?  – Jak to się nazywa po polsku?
Was bedeutet das?- Co to znaczy?
Was sagt er? - Co on mówi?
Was bedeutet das Wort? - Co znaczy słowo...?
Was ist dort? - Co tam jest?
Was steht dort geschrieben?- Co tam jest napisane?
Wo befindet sich? - Gdzie się znajduje?

 


« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • julkaf 19:44, 8 kwietnia 2014

  to jest super takie słówka można się pouczyć trochę,a może nauczyć mówić po niemiecku... czekam na opinie. .

  Odpowiedz
 • ruda 19:53, 12 stycznia 2015

  słówka są bardzo przydatne do nauki tego języka

  Odpowiedz
 • danuta 22:14, 9 marca 2015

  ucze sie i ucze ale ciezko ----- szukam kogos z kim mozna pogadac

  Odpowiedz
 • paweł 10:25, 17 marca 2015

  No mi też nauka nie przychodzi lekko i też chetnie pogadałbym, ale nie wiem jaki jest Twój stopień zaawansowania?! mój adres: strpawel@poczta.fm

  Odpowiedz
 • jolka 14:57, 18 czerwca 2015

  Ja tez sie ucze ale podobnie jak Tobie , bardzo ciezko mi to idzie . Nawet zaczelam chodzic do szkoly ale nie ma tam polakow i mam wrazenie , ze dam sobie rady ! Ale chetnie mozemy sie wspierac i pogadac ! Jolka Mam tez S,kypa lub napisz na poczte ; jolka_fox@interia.pl POZDRAWIAM !

  Odpowiedz
 • Iw 9:44, 14 listopada 2015

  "jolka" bardzo dobrze, ze nie ma polaków, szybciej skoncentrujesz się na niemieckim i łatwiej przyswoisz go.
  Nie wiem, ile Wy sie uczycie by zacząć mówić i poczuć wiatr w żagle ;-), ja po 2 latach chętnie sie odzywam w uczonym jezyku,ale bardzo brakuje mi słów. Raz wkuwam słówka na potęgę, innym razem gramatyka i tak codziennie.
  Mam frajdę z postępów-choćby małych.
  Czasem popadam we frustrację, mogłabym umieć wiecej.

  Powodzenia.

  Odpowiedz
 • leszek 18:13, 22 sierpnia 2015

  Hej ja też się uczę
  Możemy razem pogadać
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • Janek 22:18, 8 lutego 2016

  Chętnie pogadam.

  Odpowiedz
 • arczi 15:02, 8 lutego 2015

  fajna stronka , jest dział wymowa także zobacz sobie i sam nauczysz się czytać poprawnie...

  Odpowiedz
 • Sandra 22:51, 17 marca 2015

  ucze sie jezyka dlugo, mieszkam w bayern, ale tez ciagle sie ucze. Lubie ta strone. Jak ktos ma pytania, albo potrzebuje pomoc, albo ja nie wiem co, moj mail sandra.stolarska.23@gmail.com

  Odpowiedz
 • szalona 21:01, 15 lipca 2015

  bardzo pomocny

  Odpowiedz
 • Martyna 16:13, 30 lipca 2015

  Wszystko super :)
  Tylko podobnie jak przedmówczyni...najlepiej uczyć się rozmawiając z kimś.
  Osobiście preferuję też naukę języków przez słuchanie muzyki i czytanie tłumaczeń ale też próbowanie samemu tłumaczyć i sprawdzając później. :)

  Odpowiedz
 • Ja 15:13, 31 lipca 2015

  Od 2 m-cy mieszkam w Niemczech i cały czas uczę się języka. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić swoje możliwości w pisaniu lub cokolwiek: margolcia13@onet.pl --> Zapraszam.

  Odpowiedz
 • radosny 15:20, 10 września 2015

  Hallo, ja tez jestem w de i tez sie ucze, ale problem w tym, ze nawet jak sie z kims rozmawia i on nas rozumie, to nie wiadomo do konca czy mowi sie poprawnie czy kali glodny kali jesc chciec...

  Odpowiedz
 • Kasia 15:22, 26 listopada 2015

  Super!

  Odpowiedz
 • Gość 10:50, 19 lutego 2016

  Dariu nauczę cie wszystkiego czego chcesz tylko podaj adres.........

  Odpowiedz
 • Gość 10:49, 19 lutego 2016

  Naprawdę super polecam ja jestem rok i 4 miesiące w Niemczech uczę się strasznie pomału leń ze mnie ale jak powypisujecie sobie to tak jak się najszybciej uczycie i powtarzacie w kólko to wchodzi POLECAM POLECAM RAFAL D.

  Odpowiedz
 • Anna 9:18, 22 kwietnia 2016

  Jestem w Niemczech od stycznia no i powiem że masakrycznie mi idzie, w ogole nie trzyma się głowy. Pomóżcie kto zna a może pomoże.

  Odpowiedz
 • Joanna 22:01, 9 maja 2016

  Chetnie moge pomoc przy okazji sama sie poducze. Aktualnie jestem na poziomie B1 i zaczynam szkole. Moj E-Mail : esia0294@gmail.com

  Odpowiedz
 • Tomasz 20:21, 13 maja 2016

  nieoceniona baza wiedzy

  Odpowiedz
 • beata 9:32, 25 maja 2016

  Ja uczę się od pół roku i ciężko mi mówić lepiej jest ze zrozumieniem chociaż nie zawsze z miłą chęcią porozmawiała bym z kimś po niemiecku tak aby mogła się w końcu otworzyć na mówienie

  Odpowiedz
 • Jannet 23:19, 2 czerwca 2016

  a ja w sobote mam egzamin z B1 :) boje sie "troszke" ale jak to mowia "co ma byc to bedzie" :)
  Polecam stronke duzo tutaj jest przydatnych slowek. Szkoda ze wczesniej na nia nie wpadlam;p
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • metka022 23:24, 13 czerwca 2016

  Witam mam problem z ta konjunktiv ll z sollen nie rozumie tego w zab moze ktos mi wytlumaczy po polsku

  Odpowiedz
 • Tadzik 22:09, 27 lipca 2016

  ja to kopiuję wyraz lub zdanie na google tłumaczę obsłuchuję i powtarzam to działa rewelacyjnie

  Odpowiedz
 • Gość 19:28, 1 września 2016

  Naprawdę super pomocne!

  Odpowiedz
 • Justyna 18:49, 8 marca 2017

  Czy ktoś może chciałby porozmawiac po niemiecku? Za 2m.mam egzamin na B1, niestety nie mam z kim konwersowac

  Odpowiedz
 • Wojtek 18:24, 17 marca 2017

  Justyna ja chętnie porozmawiam!

  Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama