Podstawowe czasowniki niemieckie

abreisen - wyjechać
anfangen - zaczynać
anziehenanzijen - ubierać się
ausziehen - auscji-en – rozbierać
aussehen - auszejen - wygladać 
ausschalten - wyłączać
aufstehen - aufszte-en - wstawać
aufmachen – otwierać, otworzyć
assen - zostawić
backen - piec, wypiekać
baden sich - kąpać się
beantworten - odpowiadać
benutzen - używać
beginnen - zacząć
bekommen – otrzymywać
benachrichtigen - zawiadomić, informować
bleiben - blajben  – pozostać, zostać
bringen – przynosić
brauchen – potrzebować
bügeln - buugeln - prasować 
denken – myśleć
einschalten - włączać
essen – jeść
einkaufen  - ajnkaufen – kupować
erzählen - ercejlen- opowiadać 
fahren – jechać
fallen - upadać
finden - znależć
fragen – pytać
fühlen - fuulen - czuć
glauben - wierzyć
gehören - gehyren - należeć
haben – mieć
heissen - hajsen nazywać się
halten - trzymać
helfen - pomagać
meinen – uważać
müssen - musieć
mögen mygen - lubić
kennen - znać
kommen - pochodzić
lachen - śmiać się
laufen - biegać
lassen - zostawić
lesen – czytać
leben – żyć
liegen ligen - leżeć
lernen – uczyć się
nehmen – brać
gehen - iść 
gebengejben - dawać
glauben - wierzyć
kennen – znać
kämmen  - kemen  – czesać
kochen – gotować
kommen – przychodzić
können - kynnen - móc, umieć
finden – znaleźć
machen – robić
müssen – musieć
nehmen - nejmen - brać 
putzen - pucen – sprzątać
rufen - wołać
telefonieren - telefoniren  – telefonować
sein -  zajn - być
sagenzagen- mówić
sehen zejen - widzieć
schneiden - sznajden - kroić
scheinen - szajnen - świecić się 
schreiben - szrajben- pisać 
singen - śpiewać
sitzen - zytsen - siedzieć
sollen - mieć obowiązek
sprechen szpreśien - mówić
springen - skakać
spielenszpilen - grać, bawić się
spülen - szpuulen - zmywać
stehensztejen stać
stellen- sztelen - stawiać
staubsaugen - sztaubzaugen - odkurzać
suchen - zuchen - szukać 
tun - robić, czynić
trinken - pić
tragen - nieść, dźwigać
verdienen - zarabiać
vergessen - zapomnieć
verkaufen – sprzedawać
verstehenwersztejen- rozumieć
vorstellen - forsztelen - przedstawić
waschen - waszen – myć, prać
warten – czekać
werfen - rzucić
wissen – wiedzieć
wollen – chcieć
wohnen - wonen - mieszkać
zeigencajgen- pokazywać
zumachen - cumachen - zamykać
qucken - kuken - patrzeć 
Ich komme nicht mit - Nie idę